சிவஞான பாடியம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து


மெய்கண்டார் அருளிய[தொகு]

"சிவஞானபோதம்" எனும் சித்தாந்தத் தத்துவநூலுக்கு[தொகு]

மாதவச் சிவஞானயோகிகள்[தொகு]

அருளிச் செய்த[தொகு]

சிவஞானபோத மாபாடிய உரை[தொகு]

பொருளடக்கம்

சிவஞான போதம்- சிறப்புப்பாயிரம்

சிவஞான போதம்- மங்கலவாழ்த்து

சிவஞான போதம்- அவையடக்கம்

சிவஞானபோதம்

[[]]


1. பொது அதிகாரம்[தொகு]

பிரமாணவியல்[தொகு]

1. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 01 இன் உரை

2. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 02 இன் உரை

3. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 03 இன் உரை

இலக்கணவியல்[தொகு]

4. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 04 இன் உரை

5. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 05 இன் உரை

6. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 06 இன் உரை

2. உண்மையதிகாரம்[தொகு]

சாதனவியல்[தொகு]

பயனியல்[தொகு]

பார்க்க:[தொகு]

1. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 01 இன் உரை

2. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 02 இன் உரை

3. சிவஞானபோதம்- சூத்திரம்- 03 இன் உரை

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=சிவஞான_பாடியம்&oldid=1526129" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது