நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 2. வினையியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நன்னூல் சொல்லதிகாரம்[தொகு]

2. வினையியல்[தொகு]

வினைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 320


(வினை பொதுவிலக்கணம்)


செய்பவன் கருவி நிலஞ்செயல் காலஞ்
செய்பொரு ளாறுந் தருவது வினையே. (01)


நூற்பா: 321


பொருண்முத லாறினுந் தோற்றிமுன் னாறனுள்
வினைமுதன் மாத்திரை விளக்கல் வினைக்குறிப்பே. (02)


நூற்பா: 322


(வினைவகை)


அவைதாம்,
முற்றும் பெயர்வினை யெச்சமு மாகி
ஒன்றற் குரியவும் பொதுவு மாகும். (03)

முற்றுவினை[தொகு]

நூற்பா: 323


பொதுவியல் பாறையுந் தோற்றிப் பொருட்பெயர்
முதலறு பெயரல தேற்பில முற்றே. (04)


நூற்பா: 324


(தெரிநிலை வினைமுற்று)


ஒருவன்முத லைந்தையும் படர்க்கை யிடத்தும்
ஒருமைப் பன்மையைத் தன்மை முன்னிலையினும்
முக்கா லத்தினு முரண முறையே
மூவைந் திருமூன் றாறாய் முற்று
வினைப்பத மொன்றே மூவொன் பானாம். (05)


நூற்பா: 325


(ஆண்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று)


அன்ஆ னிறுமொழி யாண்பாற் படர்க்கை. (06)


நூற்பா: 326


(பெண்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று)


அள்ஆ ளிறுமொழி பெண்பாற் படர்க்கை. (07)


நூற்பா: 327


(பலர்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று)


அர்ஆர் பவ்வூ ரகரமா ரீற்ற
பல்லோர் படர்க்கைமார் வினையொடுமுடிமே. (08)


நூற்பா: 328


(ஒன்றன்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று)


துறுடுக் குற்றிய லுகர வீற்ற
ஒன்றன் படர்க்கை டுக்குறிப் னாகும். (09)


நூற்பா: 329


பலவின்பாற் படர்க்கை வினைமுற்று)


அஆ வீற்ற பலவின் படர்க்கை
ஆவே யெதிர்மறைக் கண்ண தாகும். (10)


இருதிணைப் பொதுவினை[தொகு]

நூற்பா: 330


தன்மை முன்னிலை வியங்கோள் வேறிலை
உண்டீ ரெச்ச மிருதிணைப் பொதுவினை. (11)


நூற்பா: 331


(தன்மையொருமை வினைமுற்று


குடுதுறு வென்னுங் குன்றிய லுகரமோ
டல்லன் னென்னே னாகு மீற்ற
இருதிணை முக்கூற் றொருமைத் தன்மை. (12)


நூற்பா: 332


(தன்மைப்பன்மை வினைமுற்று)


அம்மா மென்பன முன்னிலை யாரையும்
எம்மே மோமிவை படர்க்கை யாரையும்
உம்மூர் கடதற விருபா லாரையும்
தன்னொடு படுக்குந் தன்மைப் பன்மை. (13)


நூற்பா: 333


செய்கெ னொருமையுஞ் செய்குமென் பன்மையும்
வினையொடு முடியினும் விளம்பிய முற்றே. (14)


நூற்பா: 334


(உளப்பாட்டுப்பன்மை முன்னிலை)


முன்னிலை கூடிய படர்க்கையு முன்னிலை. (15)


நூற்பா: 335


(முன்னிலை யொருமை வினைமுற்று)


ஐயா யிகர வீற்ற மூன்றும்
ஏவலின் வரூஉ மெல்லா வீற்றவும்
முப்பா லொருமை முன்னிலை மொழியே. (16)


நூற்பா: 336


முன்னிலை முன்ன ரீயு மேயும்
அந்நிலை மரபின் மெய்யூர்ந்து வருமே. (17)


நூற்பா: 337


(முன்னிலைப் பன்மை வினைமுற்று)


இர்ஈ ரீற்ற விரண்டு மிருதிணைப்
பன்மை முன்னிலை மின்னவற் றேவல். (18)


(நூற்பா: 338)


(வியங்கோள் வினைமுற்று)


கயவொடு ரவ்வொற்றீற்ற வியங்கோள்
இயலு மிடம்பா லெங்கு மென்ப. (19)


நூற்பா: 339


வேறில்லை யுண்டைம் பான்மூ விடத்தன. (20)


பெயரெச்சம்[தொகு]

நூற்பா: 340


செய்த செய்கின்ற செய்யுமென் பாட்டிற்
காலமுஞ் செயலுந் தோன்றிப் பாலொடு
செய்வ தாதி யறுபொருட் பெயரும்
எஞ்ச நிற்பது பெயரெச் சம்மே. (21)


நூற்பா: 341


செய்யுமெ னெச்ச வீற்றுயிர் மெய்சேறலுஞ்
செய்யுளு ளும்முந் தாகலு முற்றேல்
உயிரு முயிர்மெய்யு மேகலு முளவே. (22)


வினையெச்சம்[தொகு]

நூற்பா: 342


தொழிலுங் காலமுந் தோன்றிப் பால்வினை
ஒழிய நிற்பது வினையெச் சம்மே. (23)


நூற்பா: 343


(வினையெச்ச வாய்பாடுகள்)


செய்து செய்பு செய்யாச் செய்யூச்
செய்தெனச் செயச்செயின் செய்யிய செய்யியர்
வான்பான் பாக்கின வினையெச் சம்பிற
ஐந்தொன் றாறுமுக் காலமு முறைதரும். (24)


நூற்பா: 344

அவற்றுள்,
முதலி னான்கு மீற்றின் மூன்றும்
வினைமுதல் கொள்ளும் பிறவுமேற் கும்பிற. (25)


நூற்பா: 345


சினைவினை சினையொடு முதலொடுஞ் செறியும். (26)


நூற்பா: 346

சொற்றிரி யினும்பொரு டிரியா வினைக்குறை. (27)


நூற்பா: 347


(வினைக்குறிப்பு)


ஆக்க வினைக்குறிப் பாக்கமின் றியலா. (28)


நூற்பா: 348


(செய்யுமென் முற்று)


பல்லோர் படர்க்கை முன்னிலை தன்மையிற்
செல்லா தாகுஞ் செய்யுமென் முற்றே. (29)


நூற்பா: 349


(பாற்பொதுவினை)


யாரென் வினாவினைக் குறிப்புயர் முப்பால். (30)


நூற்பா: 350


எவனென் வினாவினைக் குறிப்பிழி யிருபால். (31)


நூற்பா: 351


(புறனடை)


வினைமுற் றேவினை யெச்ச மாகலுங்
குறிப்புமுற் றீரெச்ச மாகலு முளவே. (32)


சொல்லதிகாரம் வினையியல் முற்றிற்று[தொகு]

பார்க்க:

[[]]
நன்னூல் மூலம்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 1. எழுத்தியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 2. பதவியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 3. உயிரீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 4. மெய்யீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 5. உருபுபுணரியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 1. பெயரியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 3. பொதுவியல்