பக்கம்:அறிவியல் தமிழ்.pdf/119

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


முத்தி நெறி 317

(அனைந்த-பற்றிக் கிடக்கும்; வினை-பழவினை; அல்லல்-மனத்துன்பம்; பாவம்-இப்போது செய்யும் பாவம்; மிடைந்தவை.(ஆன்மாவை) மூடிக்கிடக்கின்றவை; மீண்டு. நீங்க; நுடங்கு இடையை-மெல்லிய இடையையுடைய சீதாப்பிராட்டியை.j வினை, நோய், பாவம் இவை வாசனையோடு நீங்க வேண்டுமாயின் சக்கர் வர்த்தித் திருமகனைச் சரணம் புகுதலே வழியாகும் என்ற குறிப்பினை இப்பாசுரத்தில் காணலாம்.

'வீடாக்கும் பெற்றி

வறியாது மெய்வருத்திக் கூடாக்கி நின்றுண்டு

கொண்டுழல்வீர்!-வீடாக்கும் மெய்ப்பொருள் தான் வேத

முதற்பொருள்தான் விண்ணவர்க்கு நற்பொருள்தான் நாரா

யணன்.' (வீடு-மோட்சம்; பெற்றி-உபாயம், வழி; கூடு-எலும்புக் கூடு; உழல்வீர்-திரிகின்றவர்களே, மெய்ப்பொருள்-இறை வன்; விண்ணவர்-நித்திய சூரிகள்) என்ற பாசுரத்தில் திருமழிசையாழ்வார் எம்பெருமானைச் சித்தோபாயமாகக் காட்டுவதைக் காணலாம். பரமபத நாதனையே சரணமடைந்து உய்ந்து போகலாம் என்று குறிப்பிடுவதையும் உணரலாம். இதே ஆழ்வார் பிறிதோரி

'அடைக்கலம் புகுந்த என்னை

'அஞ்சல் என்ன வேண்டுமே.”* (அஞ்சல்-பயப்படாதே)

23. நான்முகன் திரு-13 24. திருசந்த விருத்தம்-92