பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/128

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அறிவியல் பயிற்றும் முறை .................................................TamilBOT (பேச்சு)്. .ു.wാ முறையால் முற்றும் பயனில்லே என்று அறியும்வரை பு திய முறையை மேற்கோள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்துதல் ஆகாது. ஆசிரியரும் இடைமுறையிலுள்ள முறையை ஆராயலாம். -x புதிய முறையை மேற்கொள்ளும்படி சுட்டிக் காட்டலாமேயன்றி அதை வற்புறுத்துதல் கூடாது. தணிக்கை நடைபெறும்பொழுது தணிக்கையாளர் கீழ்க் கண்டவற்தை அவசியம் இவனித்தல் வேண்டும் : பொது அமைப்பு : வகுப்பு மாளுக்கர்களுக்குக் கொடுக்கப் துள்ள எண் முறை கொள்கைப் படிப்புக்கும் செயல்முறைப் செய்யப்பெற்றுள்ள ஏற்பாடுகள் : ஆசிரியர் கற்பிக்கும். பெறும் ஒய்வு, இட வசதி, பாடவேளேப் பட்டி படத்திட்ட அமைப்பு : பள்ளிகளில் பருவ, மாத, வார பாடத் உங்கள் அமைக்கப்பெற்றுள்ளனவா என்று பார்த்து, அவை நடைமுறையில் கையாளப்பெறுகின்றன என்பதைக் ఖీ ஆசிரியரின் நாட்குறிப்பு: கொள்கைப் படிப்பிலும் செயல்முறைப் படிப்பிலும் ஆசிரியரின் நாட் குறிப்புப் பதிவுகளைக் கவனித்தல் : மrளுக்கர்களுக்குக் கொடுக்கப்பெற்ற வீட்டுவேலை, கற்பிக்குங்கால் அல்லது தேர்வுகளினல் ஆசிரியர் கண்டறிந்த முடிவுகள் முத பாட நூல்கள் : பாட நூல்களாக இருப்பவற்றின் திகு 1.கன்படுத்தப்பெறும் முறை ஆகியவை. துணக்கருவிகள் : பள்ளிகளில் இருக்கும் துனேக் கருவிகள் போதுமா என்று காணல் அவை எவ்வாறு அமைக்கப்பெற்றுக் காக்கப்பெறுகின்றன என்பதைக் கவனித்தல். பொருத்திக் கற்பித்தல் அறிவியல் பிற பாடங்களுடன் தொடர்பு காட்டிக்கத்திக்கப்யெதுகின்றனவா என்று கவனித்தல். அணுக்களின் எழுத்து வேல் : மாளுக்கர்களின் அறிவியல்பற்றிய வேலைகள் அவற்றின் தகுதியும் அளவும்; அவற்றை ஆசிரியர் தை முதலில் கூறுகள். கதிவேடுகன் : அறிவியல் பொருள்களுக்குரிய பதிவு கன் சரி.ான முறையில் வைக்கப்பெற்றுள்ளனவா என்று கீத்தில் பதித்துள்ளவை அன்று வரையிலுமிருக்கின்றனவா என்று இல், அரசினர் மானியத் தொகைக்கு வாங்கப்பெற்றுள்ளவை தனிப் பதிவேட்டில் பதியப்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் என்பதை லத்துத்துதல் வேண்டும், > பொதுத் தேர்ச்சி மேற் படிவங்களிலும் கீழ்ப்படிவங்களிலும் தேர்ச்சியின் கிலேயைக் காணல் மேல் வகுப்புகளிலும் கீழ் வகுப்பு ம் இனிகாந்தும் அறிவியல் ஆசிரியர் எவ்வாறு தாம் கற்பிக்காத :புவேல்களில் சிரத்தை காட்டுகின்றனர் என்பதை அறிதல்.