பக்கம்:சூர்ய நமஸ்காரம், 1928.pdf/98

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

60 నమః ప్రత్యక్ష దేవాయ , భాస్కరాయనమోనమః|| ౨|| అకాలమృత్యుహరణం సర్వవ్యాధిని వారణమ్ | సూర్యపాదోదకం తీర్థం జఠ రేధారయామ్యహమ్ | | (ఇతి తీర్థం గృహీత్వా ఆచమనంకుర్యాత్ ) Sta అథ త్రృచకల్ప నమస్కారాః. ఆచమ్య ప్రాణానాయమ్య | మమాత్మనశ్రుతిస్మృతి పురా శోక్తఫలప్రాప్త్యర్థం శ్రీ సవితృనామక సూర్యనారాయణ ప్రీత్యర్థంత్రం చకల్ప విధినా సూర్యనమస్కారాఖ్యం కర్మకరి ప్యె! (పా జలంగృహీ త్వాతన్మ ధ్వేగంధారుత పుప్పాణిక్ష్మి స్త్వా " ధ్యేయస్సదాసవితృమ్మల మధ్యన 'నారాయణస్సర సిజాసనసన్ని విష్టః | కేయూర వాణ మకర కుణాలవాక్ కిరీటీ హారీహిరణ్మయవ పురృతశబ్ధచక్ర 8 || (ఇతిధ్యాత్వా) 1. ఓం హ్రాం ఉద్యన్నద్యమిత్రమహః హ్రాం ఓం మిత్రాయ నమః 2. ఓం హ్రీం ఆరోహన్ను తరాందినం హ్రీం ఓం రవయే నమః 8. ఓం హ్రూం హృద్రోగం మమసూర్య హ్రూం ఓం సూ ర్యాయనమః 4. ఓం హైం హరిమాణంచనాశయ హైంటంభాన వేనమః 5. ఓం హ్రీం శుకేషు మే హరిమాణం హ్రాం ఓం ఖగాయ నమః 6. ఓం హ్రఃరోపణా కాసుదద్మసిహ్రః ఓం పూషేనమః 7. ఓం హ్రాం అధోహారిద్రవేషు మే హం ఓం హిరణ్యగర్బా యనమః 8. ఓం హ్రీం హరిమాణం నిదధ్మసి హ్రీం ఓం మరీచయె నమః 9. ఓం హ్రూం ఉదగాదయమాదిత్యః హ్రూం ఓం ఆదిత్యా యనమః