பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/23

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


eeeBBBSBBBBSB BBBeeeDDBBBBBBDSeeDS حياته ● 3. o く。 $ o 夺

  • * 3. * 叙 ● * 3. & 旁 哆 鳗 爱 3. கலைஞன் இயற்கையின் காதலன் , அத : *్మe جعلاه ు 哈 影 * 證 淘 3. இ லை அவன அவளுககு அடிமை ; அவளுக : 受 த் தலைவன் ** * ు : குதத 激 : o 3.

教 ఉ _ o 苓©

 :
 :

49 簿 i o: •o తe 酸 *3. 3. ఇ 稳 •o 3. *ు •్మ o * + ఉe <e * #o తs తs ఈ• & *ు $ * & •oe • * * مته & * <e * ఇు مياه త. (3 * * & # 剃 ● 歌 ఇ{ !ు கனியே, என்னிடமிருந்து எவ்வளவு : * 哆 受 ** وجو & தொலைவிலிருக்கிருய்? 3. తః శః o هيه * 娜 ● 剑 象 爱 姆 so 3. " பூவே, கான் உன் உள்ளத்தில் ஒளிங் ே s: 歌 °_,梦象 * * திருக்கிறேன். so o مماله ● so * *ు ఈe * *る*を※*を受*****る姿●●●姿*を※るるる*るを奪を受ぐ *る********る。 23