பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/49

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


போக்குகள் அல்லது உணர்ச்சிகள் தொடர்பான உணர்ச்சிப் பைத் தியம்' என்று ஒரு முக்கிய மன் நிலைக் கோள்ாறாகும். பாதிக் கப்பட்டவர்கள் கடுமையான உணர்ச்சி அல்லது மனநிலைச் சீர் குலைவுக்கு ஆளாகிறார்கள்.

afferent : அகமுக நோக்கிய; நடு ஈர்ப்புவழி : நரம்பு மையங்களுக்கு உணர்ச்சிகளைக் கொண்டு சேர்க் கிற, afferent nerve : *-writéâ wribu; மூளைக்கும் தண்டுவடததிறகும் உணர்ச்சிகளைக் கொண்டு சோக் கிற நரம்பு. affiliation optoth sm soil-do - முறையற்ற வகையில் பிற ந் த குழந்தையைத் தந்தை இன்னா ரென்று கண்டுபிடித்து அவரிடம் சேர்த்தல். affinity : இணைப்பீர்ப்பு: நாட்டம்: இரண்டு பொருள்கள் வேதியியல்

முறையில் இணைதல். எடுத்துக் காட்டு: ஆக்சிஜன், சிவப்பணு (ஹேமோகுளோபின்).

afibrinogenaemia : ©(5ğ •-«op யாமை : குருதிக்கட்டு (இரததம உறைதல்) இன்மை என்னும் ஒரு கடுமையான நோய். இரத்தத்தை இறுகி உறையச் செய்யும் பொருள் போதிய அளவு இல்லாமையால் இது உண்டாகிறது.

aflatoxin : H h pl $ šír sir G) .ெ பா ரு ள், பூசண் நச்சு வெது வெதுப்பும் ஈரமும் வாய்ந்த த ட் ப வெப் ப நிலைகளில் சேமித்துவைக்கப் பட்டிருக்கும் நிலக்கட்லை, கார்போஹைட்ர்ேட் உணவுகள் ஆகியவற்றைப் பாதிக் கக்கூடிய ஒருவகைப் பூஞ்சைக் காளானிலுள்ள புற்றுநோய் வள ரத் தூண்டுதல் செய்யும் பொரு ளின் வளர்சிதை மாற்றப் பொருள் கள் இவற்றில் நான்கு முக்கிய பிரிவுகள் உண்டு B, B, G. G.

31

மனிதரின் நுரையீரல் உயிரணுக் களில் இந்தப் பொருள்களை உற் பத்தி செய்வதற்கும் போதுமான் செரிமானப் பொருள்கள் (என் சைம்) உள்ளன. இது நுரையீரல் புற்று நோய் பீடிப்பத்ற்கு முன் அறிகுறியாகும். afterbirth : பேறு கால இளங் கொடி, கச்சுக் கெர்டி : குழந்தை பிறந்த பின்பு கருப்பையில்ருந்து வெளியேற்றப்படும் நச்சுக் கொடி மற்றும் சவ்வுகள்.

கருவில் வளரும் குழந்தை தாயிட மிருந்து உணவும் ஆக்சிஜனும் பெறுவதற்கு உதவும் உறுப்பு. குழந்தை பிறந்த பின்பு இது தாயிடமிருந்து வெளியே விந்து விடும். இத்னுடன் குழந்தை உரு வாகும் கருப்பையின் உள்படல மும் வெளிவரும். இவை இரண்டும் சேர்ந்து பேறுகால் இளங்கொடி எனப்படும்.

aftercare : பிற்காப்பு: மருத்து வத்துக்குப் பின் பேணுவது நோயி லிருந்து குணமடைந்து உடல்தேறி நலம் ப்ெறும் பேர்தும், மீண்டும் பழைய வாழ்க்கைக்குத் திரும்பும் போதும் அளிக்கப்படும பிற்பாது காப்பு அல்லது கவனிப்பு.

after effect : & sir est so si aj : உயிர்த்தசை இயக்கத்தைத் தூண் டும் பொருளின் தொடக்க விளை வுக்குப் பின்பு ஏற்படும் ஒர் எதி ரெதிர் விளைவு.

after image : Ssir G5n sögúh; íðár வடிவம்: ஒரு பொருளைப் பார்த்த பின்பு மனத்தில் சிறிது நேரம் பதிந்திருக்கும் உருவம். இந்த ஆரு வம் அதன இயல்பான முனைப்பு வண்ணங்களுடன இருக்குமானால் அது நேர் பின்தோற்றம்' எனப் படும். ஒளிரும் பகுதிகள் கருப்பாக வும், த்ரும் பகுதிகள் ஒளிர்வுட னும் இருக்குமாயின் அது "எதிர் பின்தோற்றம்' எனப்படும்.