பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/64

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


46

மேற்பட்ட தமனிகள் அல்லது சி ைர க ள் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்திருத்தல்.

அறுவை மருத்துவத்தில் உட் புழையுள்ள இரண்டு உறுப்புகள் குழாய்கள் அல்லது நரம்புகள் பின்னி ஒன்றுபட்டிருத்தல், anatomical position a L sh கூ ற் றி யி ய ல ள ன; உடல் உட் கூற்று அமைப்பு நிலை உடலின் உள் உறுப்புகளின் முன் புறத் தோற்றத்தைப் பார்க்கும் வகை யில் உடல் முன்னோக்கியவாறு நேராக நிற்கும் தோற்றத்தில் அமைநதிருக்கும். இதில் கைகள் உடலில பக்கவாட்டில் உள்ளங்கை கள் முன்னோக்கியவாறு அமைத் திருக்கும். முதுகுப்புறம் நேராக உள்ள நிலையில் பின்புறத் தோற் றம் அமைந்திருக்கும்.

anatomy ; உடல் உட்கூறியல் உள்ளுறுப்புகளான எலுமபுகள் போ ன ற உள்ளுருப்புகளின்

அமைப்பினை பிளந்து பார்த்து ஆராயும் துறை. anchylose : . Gpu-Q silapüu : எறும்பு மூட்டுகள விறைத்துப் போதல். anchylosis : epi-G cá ao p ú u நோய் : மூட்டுக்கள விறைத்துப் போகும் நோய்; கணுக்கள் திமிர் கொள்ளுதல்.

anchylostomiasis · Qsirääü புழு நோய்: கொக்கிப்புழு போன்ற புழுவால் ஏற்படும குருதிச்சோர்வு நோய். ancotoxin , ஆங்கோலாக்சின் : புண் ஏற்பட்ட இடததில குருதி யில் விழுப்புப் பரவிச்செயலாற்றா மல் தடுக்கும் மருந்துகளில் (எதிர் விழுப்புப் பொருள்) ஒன்று. ancrod , குருதிக் கட்டுத் தடைப் ရ္ဟိမ္ဟုဖ္ရစ္ကို၊ (ஆங்க்ரோட்) : ம்லேயாக் குழிவிரியன பா ம் பி ன் நஞ்சி

லிருந்து எடுக்கப்படும் குரு தி உறைவதைத் தடுக்கும் ப்ொருள். இது கட்டியாக உறையக்கூடியக் கசிவு ஊனீரை அழித்து இரத்தத் தில் இ ந் த க் கசிவு ஊனீர் (ஃபிப்ரின்) உருவாவதற்கான முக்கிய காரணியைக் குறைத்து விடுகிறது. இது ஒர் அய்ல் புரத மாகையால், இது உடலில் நோய் பொருள் உண்டாகத்

ண்டு தனால் சி ல 然 7 ё, 器 ல் ಫ್ಲಿ:ಪಿ. இதன் வினைக்குத் தடை உண்டா கிறது. எனவே இதனை குறுகிய விளைவுக்கே பயன்படுத்தப்படு கிறது. ancylostoma : Gu shuq9 : 8 sy குடல் முகப்பில் மொய்த்திடும் புழுக்கள். வை மலக் கடன் § 。鸚 ஈர ಘಿ'ಘ: முட்டையிட்டு, கொக்கிப்புழுக்கள் உருவாகின்றன.இக்கொக்கிப்புழுக் கள் பாதங்கள் வழியாக உடலுக் குள் சென்று நோய் உண்டாக்கு

ன்றன. காலணிகளை அணி வதன் மூலமும், கழிப்பிடங்களைப் பயன்படுததுவதன் மூலமும் இப் புழுக்கள் உடலுக்குள் செல்லாமல் தடுக்கலாம்.

ancylostomiasis : 1- :) Ա நோய்: மனிதரின் Lపిణీకి புழுக்கள்_மொய்தது உண்டாகும் நோய். இதனால் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடும், கடுமையான இரத்த சோகையும் ஏற்படும்.

androblastoma : syaisreuouirás நோய் , பெண் கருப்பையில் ஏற் படும் ஒருவகைக் கட்டி. இது_ஆண் பால் அல்லது பெண்பால இயக்கு நீர்களை (ஹார்மோன்) உற்பத்தி செய்து, பெண்களிடம் ஆண் தன் மையினையும், சிறுமியரிட்ம் பரு வத்திற்கு முந்தியே பூக்கிற தன்ம்ை யையும் உண்டாக்குகின்றன. androcur. ஆண்ட்ரோக்குர் : "சைப்ரோட்டெரான்" என்ற மிருந் தின் வாணிகப் பெயர்.