வேமனர்/மேற்கோள் நூல்களின் பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பின்னிணைப்பு-2

மேற்கோள் நூல்களின் பட்டியல்

வேமனரைப்பற்றியும் வேமனராலும்

எழுதப்பெற்ற தெலுங்கு ஆங்கிலத்

தேர்ந்தெடுத்த நூல்கள்

தெலுங்கு

 1. வேமன யோகீந்திர சரித்திரமு (ஆர். பூர்ணாச்சார்யுலு, மசூலிப்பட்டணம், 1913).
 2. வேமன சூக்தி ரத்னகாரமு (4035 பாடல்கள்). (ஆர். பூர்ணாயாச்சார்யுலு, மசூலிப்பட்டணம், 1913).
 3. ஸ்ரீ வேமனயோகி ஜீவிதமு (பஞ்சக்னுல ஆதி நாராயண சாஸ்திரி, வாவில்ல இராமசாமி சாஸ்திருலு அண்டு சன்ஸ், சென்னை, 1917).
 4. போத்தன, வேமனல யுகமு (தி.கவல்லி வேங்கடசிவராவ் 1924).
 5. மகாயோகி வேமனகவி (நெடுநூரு கங்காதரம், சி. வி. கிருஷ்ணு புக் டிப்போ, சென்னை) (ஆண்டு குறிப்பிடப் பெறவில்லை).
 6. வேமன ஞானமார்க்க பத்யமுலு (3002 பாடல்கள்).
 7. சி. வி. கிருஷ்ணு புக் டிப்போ, சென்னை) (ஆண்டு குறிப்பிடப்பெறவில்லை).
 8. வேமன (சர். ஆர். வேங்கட்டரத்னம் அறக்கட்டளைச் சொற்பொழிவுகள்) திரு. இரால்லப்பள்ளி அனந்தகிருஷ்ண சர்மா ஆந்திரப் பல்கலைக் கழகம்) (1947 புதிய பதிப்பு).
 9. கவித்வ-தத்வ-விசாரமு (டாக்டர் சி. ஆர். ரெட்டி, ஆந்திரப் பல்கலைக் கழகம், வால்டயர் (1947-புதிய பதிப்பு).
 10. வேமன (வங்கூரி சுப்பாராவ், கமலா குடீரம், நரசாபுரம்) (1951-புதிய பதிப்பு).
 11. சதக வங்கமய சர்வஸ்வமு, முதற்பகுதி (வேதம் வேங்கட்டகிருஷ்ண சர்மா, சென்னை-1954).
 12. வேமனரின் பாடல்கள் (குறிப்புரைகளுடன்) (2728 பாடல்கள்) (வாவில்லா இராமசாமி சாஸ்திருது அண்டு சன்ஸ், சென்னை (1955-புதிய பதிப்பு).
 13. சதக கவுலு சரித்திரமு (வங்கூரி சுப்பாராவ், கமலா குடிரம், நரசாபுரம்) (1957-பதிப்பு).
 14. வேமன பத்யமுலு (5, 0.10 பாடல்கள்) (நெடுநூரி கங்காதரம் தொகுத்தது, அட்டெபள்ளி அண்டு கோ, இராஜமந்திரி 1960).
 15. வேமன நீதி பத்ய ரத்ளுவளி (1,116 பாடல்கள்) (சி. வி. கிருஷ்ணு புக் டிப்போ, சென்னை (1961-புதிய பதிப்பு).
 16. ஆந்திரகவி தரங்கினி, தொகுதி V. (சங்கத்தி சேஷய்யா, இந்து தர்ம சாஸ்திர கிரந்தநிலையம், கமிலேசுவரபுரம்) (1961-பதிப்பு)
 17. சமக்ர ஆந்திர சாகித்தியம், தொகுதி 12, (ஆருத்ரா, எம். சேஷாசலம் அண்டு கோ, சென்னை, 1968),
தெலுங்கு-ஆங்கிலம்
 1. வேமனான பாடல்கள் (693 பாடல்கள்) மொழிபெயர்ப்பு: சி.பி. பிரெளன், வி. இராமசாமி சாஸ்திருலு அண்டுசன்ஸ், சென்னை) (1911-புதிய பதிப்பு).
 2. வேமனரின் பாடல்கள் (தெலுங்கு மூலத்துடன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு) (1,215 பாடல்கள்) (சி. பி. பிரெளன், ஆ. பி. சாகித்திய அகாடமி, ஐதராபாத், 1967).
 3. மறைஞானி ஒருவரின் சிந்தனைகள் (மீர் மகம்மது அலிகான், ஐதராபாத் 1966).
ஆங்கிலம்
 1. இந்து ஒழுக்கங்கள், வழக்கங்கள், ஆசாரங்கள் (ஜே. ஏ. டுபாய்ஸ், ஆக்ஸ்ஃபோர்டு) (1953-புதிய பதிப்பு)
 2. "வேமனர்-ஒரு தென்னிந்தியக் கவிஞர்" (வில்லியம் ஹோவார்டு கேம்ப்பெல்) சென்னை கிறித்தவக் கல்லூரி இதழ் 1898).
 3. "வேமனர்" (ஆர். எம். மாக்டனுல்டு, சென்னை இலக்கியஅறிவியல் ஆய்வு இதழ், 1866).
 4. தென்னிந்திய நாட்டுப் பாடல்கள் (சார்லஸ் இ. கோவர், ஹிக்கின்பாதம் அண்டு கோ, சென்னை, 1871).
 5. தெலுங்கு இலக்கியத்தில் சில மைல் கற்கள், தொகுதி II வேமனரின் காலம் (ஜி. ஆர். சுபராமய்ய பந்துலு, பி. நரசிம்மேசுவரகுப்தா, சென்னை, 1915).
 6. தெலுங்கு இலக்கியம் (பி. டி. ராஜூ, பி. இ. என். பம்பாய், 1944).
 7. தெலுங்கு இலக்கியம் (சி. பி. செஞ்சய்யா, ராஜா எம். புஜங்கராவ், கல்கத்தா. (ஆண்டு குறிப்பிடப்பெறவில்லை).
 8. "வேமனரைப் பற்றி" (டாக்டர் சி. ஆர். ரெட்டி, வானுெவிப்பேச்சு, சென்னை வானெலி நிலையம், சென்னை, 1950).
 9. ஞானி வேமனர்-அவருடைய மெய்விளக்கம். (சவர தோடா, ஐதராபாத் தெலுங்கு அகாடெமி, ஐதராபாத், 1950).
 10. "வேமனர்: அவருடைய கவிதையும் மெய்விளக்கமும்" (ஜி. வி. கிருஷ்ணுராவ், ஹாஃப்வே என்ற இதழில் வெளிவந்தது. வி. ஆர். நார்லாவுக்கு அவருடைய 51-வது பிறந்த நாளன்று வழங்கப்பட்ட 'தங்க நூல்') 1958.
 11. இந்தியாவின் இதயம் (எல். டி. பார்னெட், இலண்டன், 1924.)