அறிவுக் கனிகள்/பழி வாங்குதல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

26. பழி வாங்குதல்

473.பழிவாங்குதல் ஆரம்பத்தில் இனிக்கும். ஆனால், சிறிது போதில் கசப்பாக மாறிவிடும். அது எய்தவனையே திரும்பிவந்து கொல்லும் அம்பாகும்.

மில்டன்


474.ஒருவன் கேடு சூழ்ந்தால் அதைப் பொறுப்பதினும் பழிவாங்குதலே அதிகக் கஷ்டமான காரியம்.

பிஷப் வில்ஸன்

475.பழிவாங்குதல் என்னும் கடனைத் தீர்ப்பதில் அயோக்கியர்கள் யோக்கியர்களாயு மிருப்பார்கள், காலமும் தவறமாட்டார்கள்.

கோல்ட்டன்

476.பழிவாங்குவதில் கருத்துள்ளவன் பிறர் தந்த புண்ணை ஆறவிடுவதில்லை.

பேக்கன்

477.பழிவாங்குதல் என்பது மனிதப் பண்புக்கு விரோதமானதோர் மொழியாகும்.

ஸெனீக்கா
478.பழி வாங்குதல் என்பது அற்பர்கள் அற்ப ஆனந்தம் காணும் செயலே யாகும்.
ஜூவெனல்

479.பிறர் செய்த தீங்கைக் கொல்வதற்குள்ள ஆற்றல் பழி வாங்குதலுக்குள்ளதைவிட அலட்சியத்துக்கே அதிகம்.

பெல்தாம்

480.பழிவாங்கேன், அது எதிரிக்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையாகும். மறவேன், அது எனக்குச் செய்யவேண்டிய கடமையாகும்.

கோல்ட்டன்

481.பழி கூறாவண்ணம் வாழ்தலே தலைசிறந்த பழி வாங்குதலாகும்.

ஹெர்பர்ட்

482.பழி வாங்கினால் எதிரிக்கு நிகராவோம். அலட்சியம் செய்தால் எதிரியைவிட உயர்ந்தவராவோம்.

தாமஸ் புல்லர்