ஆசிரியர்:பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. ஆரியப்பார்ப்பனரின் அளவிறந்த கொட்டங்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. ஓ ஓ தமிழர்களே
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. சாதி ஒழிப்பு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 4. செயலும் செயல்திறனும்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 5. தன்னுணர்வு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 6. பாச்சோறு, குழந்தைப்பாடல்கள்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 7. வேண்டும் விடுதலை
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 8. நூறாசிரியம்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


பெருஞ்சித்திரனார்
 1. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 1 (293 பக்கங்கள், )
 2. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 2 (355 பக்கங்கள், )
 3. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 3 (338 பக்கங்கள், )
 4. திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை 4 (267 பக்கங்கள், )
 5. பாவியக் கொத்து (139 பக்கங்கள், )
 6. கழுதை அழுத கதை (224 பக்கங்கள், )
 7. ஐயை (195 பக்கங்கள், )
 8. கனிச்சாறு 1 ( பக்கங்கள், )
 9. கனிச்சாறு 2 ( பக்கங்கள், )
 10. கனிச்சாறு 3 ( பக்கங்கள், )
 11. கனிச்சாறு 4 ( பக்கங்கள், )
 12. கனிச்சாறு 5 ( பக்கங்கள், )
 13. கனிச்சாறு 6 ( பக்கங்கள், )
 14. கனிச்சாறு 7 ( பக்கங்கள், )
 15. கனிச்சாறு 8 ( பக்கங்கள், )
 16. இட்ட சாவம் முட்டியது ( பக்கங்கள், )
 17. தமிழின எழுச்சி ( பக்கங்கள், )
 18. இலக்கியத் துறையில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப் பணிகள் (43 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை + அட்டை)
 19. உலகியல் நூறு (130 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை+அட்டை)
 20. கொய்யாக்கனி, பாவியம் (172 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 21. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள் 1 (145 பக்கங்கள், சில பக்கங்களில்லை)
 22. பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள் 2 (288 பக்கங்கள், )