நளவெண்பா/சுயம்வர காண்டம்/பாடல் 14 முதல் 54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


நிடதநாட்டுச் சிறப்பு[தொகு]

14. காமர் கயல்புரழக் காவி முகைநெகிழத்

தாமரையின் செந்தேன் றளையவிழப் - பூமடந்தை

தன்னாட்டம் போலுந் தகைமைத்தே சாகரஞ்சூழ்

நன்னாட்டின் முன்னாட்டும் நாடு.

மாவிந்தநகர்ச் சிறப்பு[தொகு]

15, கோதை மடவார்தங் கொங்கை மிசைத்திமிர்ந்த

சீத களபச் செழுஞ்சேற்றால் - வீதிவாய்

மானக் கரிவழுக்கும் மாவிந்த மென்பதோர்

ஞானக் கலைவாழ் நகர்.

16. நின்று புயல்வானம் பொழிந்த நெடுந்தாரை

என்று மகிழ்கமழு மென்பரால் - தென்றல்

அலர்த்துங் கொடிமாடத் தாயிழையா ரைம்பால்

புலர்த்தும் புகைவான் புகுந்து.

17. வெஞ்சிலையே கோடுவன மென்குழலே சோருவன

அஞ்சிலம்பே வாய்விட் டரற்றுவன - கஞ்சம்

கலங்குவன மாளிகைமேற் காரிகையார் கண்ணே

விலங்குவன மெய்ந்நெறியை விட்டு.

18. தெரிவனநூ லென்றுந் தெரியா தனவும்

வரிவளையார் தங்கள் மருங்கே - ஒருபொழுதும்

இல்லா தனவு மிரவே யிகழ்ந்தெவரும்

கல்லா தனவுங் கரவு.

19. மாமனுநூல் வாழ வருசந் திரன்சுவர்க்கி

தாமரையாள் வைகுந் தடந்தோளான் - காமருபூந்

தாரான் முரணைநகர் தானென்று சாற்றலாம்

பாராளும் வேந்தன் பதி.

அந்நாட்டு மன்னன் நளன் சிறப்பு[தொகு]

20. ஓடாத தானை நளனென் றுளனொருவன்

பீடாருஞ் செல்வப் பெடைவண்டோ - டூடா

முருகுடைய மாதர் முலைநனைக்குந் தண்தார்

அருகுடையான் வெண்குடையா னாங்கு.

21. சீத மதிக்குடைக்கீழ்ச் செம்மை அறங்கிடப்பத்

தாதவிழ்பூந் தாரான் தனிக்காத்தான் - மாதர்

அருகூட்டும் பைங்கிளியும் ஆடற் பருந்தும்

ஒருகூட்டில் வாழ வுலகு.

நளன் பூஞ்சோலை சென்றமை[தொகு]

22. வாங்குவளைக் கையார் வதன மதிபூத்த

பூங்குவளைக் காட்டிடையே போயினான் - தேங்குவளைத்

தேனாடி வண்டு சிறகுலர்த்தும் நீர்நாடன்

பூனாடிச் சோலை புக.

23. வென்றி மதவேடன் வில்லெடுப்ப வீதியெலாம்

தென்றல் மதுநீர் தெளித்துவர - நின்ற

தளவேனல் மீதலருந் தாழ்வரைசூழ் நாடற்கு

இளவேனில் வந்த தெதிர்.

24. தேரின் துகளைத் திருந்திழையார் பூங்குழலின்

வேரின் புனல்நனைப்ப வேயடைந்தான் - கார்வண்டு

தொக்கிருந்தா லித்துழலுந் தூங்கிருள்வெய் யோற்கொதுங்கிப்

புக்கிருந்தா லன்ன பொழில்.

சோலையில் அன்னப்புள் வந்ததும், அதனை மங்கையர் பற்றி அரசன்முன் வைத்தலும்[தொகு]

25. நீணிறத்தாற் சோலை நிறம்பெயர நீடியதன்

தாணிறத்தாற் பொய்கைத் தலஞ்சிவப்ப - மாணிறத்தான்

முன்னப்புள் தோன்றும் முளரித் தலைவைகும்

அன்னப்புள் தோன்றிற்றே யாங்கு.

26. பேதை மடவன்னந் தன்னைப் பிழையாமல்

மேதிக் குலவேறி மென்கரும்பைக் - கோதிக்

கடித்துத்தான் முத்துமிழுங் கங்கைநீர் நாடன்

பிடித்துத்தா வென்றான் பெயர்ந்து.

27. நாடிமட வன்னத்தை நல்ல மயிற்குழாம்

ஓடி வளைக்கின்ற தொப்பவே - நீடியநல்

பைங்கூந்தல் வல்லியர்கள் பற்றிக் கொடுபோந்து

தன்கோவின் முன்வைத்தார் தாழ்ந்து.

28. அன்னந் தனைப்பிடித்தங் காயிழையார் கொண்டுபோய்

மன்னன் திருமுன்னர் வைத்தலுமே - அன்னம்

மலங்கிற்றே தன்னுடைய வான்கிளையைத் தேடிக்

கலங்கிற்றே மன்னவனைக் கண்டு.

29. அஞ்சல் மடவனமே உன்றன் னணிநடையும்

வஞ்சி யனையார் மணிநடையும் - விஞ்சியது

காணப் பிடித்ததுகா ணென்றான் களிவண்டு

மாணப் பிடித்ததார் மன்.

30. செய்ய கமலத் திருவை நிகரான

தையல் பிடித்த தனியன்னம் - வெய்ய

அடுமாற்ற மில்லா அரசன்சொற் கேட்டுத்

தடுமாற்றந் தீர்ந்ததே தான்.

அன்னம் தமயந்தியின் சிறப்புரைத்தமை[தொகு]

31. திசைமுகந்த வெண்கவிதைத் தேர்வேந்தே! உன்றன்

இசைமுகந்த தோளுக் கிசைவாள் - வசையில்

தமையந்தி யென்றோதுந் தையலாள் மென்றோள்

அமையந்தி யென்றோ ரணங்கு.

32. அன்னம் மொழிந்த மொழிபுகா முன்புக்குக்

கன்னி மனக்கோயில் கைக்கொள்ளச் - சொன்னமயில்

ஆர்மடந்தை யென்றா னனங்கன் சிலைவளைப்பப்

பார்மடந்தை கோமான் பதைத்து.

33. எழுவடுதோள் மன்னா இலங்கிழையோர் தூண்டக்

கொழுநுதியிற் சாய்ந்த குவளை - உழுநர்

மடைமிதிப்பத் தேன்பாயும் மாடொலிநீர் நாடன்

கொடைவிதர்ப்பன் பெற்றதோர் கொம்பு.

34. நாற்குணமும் நாற்படையா வைம்புலனும் நல்லமைச்சா

ஆர்க்குஞ் சிலம்பே யணிமுரசா - வேற்படையும்

வாளுமே கண்ணா வதன மதிக்குடைக்கீழ்

ஆளுமே பெண்மை யரசு.

35. மோட்டிளங் கொங்கை முடியச் சுமந்தேற

மாட்டா திடையென்று வாய்விட்டு - நாட்டேன்

அலம்புவார் கோதை யடியிணையில் வீழ்ந்து

புலம்புமாம் நூபுரங்கள் பூண்டு.

36. என்றும் நுடங்கு மிடையென்ப வேழுலகும்

நின்ற கவிகை நிழல்வேந்தே - ஒன்றி

அறுகாற் சிறுபறவை யஞ்சிறகால் வீசும்

சிறுகாற்றுக் காற்றாது தேய்ந்து.

37. செந்தேன் மொழியாள் செறியளக பந்தியின்கீழ்

இந்து முறியென் றியம்புவார் - வந்தென்றும்

பூவாளி வேந்தன் பொருவெஞ் சிலைசார்த்தி

ஏவாளி தீட்டும் இடம்.

நளன் தமயந்திபால் காதல் கொண்டது[தொகு]

38. அன்னமே நீயுரைத்த அன்னத்தை யென்னாவி

உன்னவே சோரு முனக்கவளோ - டென்ன

அடைவென்றான் மற்றந்த அன்னமதை முன்னே

நடைவென்றாள் தன்பால் நயந்து.

39. பூமனைவாய் வாழ்கின்ற புட்குலங்கள் யாமள்தான்

மாமனைவாய் வாழும் மயிற்குலங்கட் - காமன்

படைகற்பான் வந்தடைந்தான் பைந்தொடியாள்பாத

நடைகற்பான் வந்தடைந்தே யாம்.

40. இற்றது நெஞ்ச மெழுந்த திருங்காதல்

அற்றது மான மழிந்ததுநாண் - மற்றினியுன்

வாயுடைய தென்னுடைய வாழ்வென்றான் வெங்காமத்

தீயுடைய நெஞ்சுடையான் தேர்ந்து.

அன்னம் நளனுக்கு ஆறுதல் கூறித் தமயந்திபால் சென்றது[தொகு]

41. வீமன் திருமடந்தை மென்முலையை யுன்னுடைய

வாம நெடும்புயத்தே வைகுவிப்பேன் - சேம

நெடுங்குடையா யென்றுரைத்து நீங்கியதே யன்னம்

ஒடுங்கிடையாள் தன்பா லுயர்ந்து.

நளனது விரக தாபம்[தொகு]

42. இவ்வளவிற் செல்லுங்கொ லிவ்வளவிற் காணுங்கொல்

இவ்வளவிற் காத லியம்புங்கொல் - இவ்வளவில்

மீளுங்கொ லென்றுரையா விம்மினான் மும்மதம்நின்

றாளுங்கொல் யானை யரசு.

43. சேவல் குயிற்பெடைக்குப் பேசுஞ் சிறுகுரல்கேட்

டாவி யுருகி யழிந்திட்டான் - பூவின்

இடையன்னஞ் செங்கா லிளவன்னஞ் சொன்ன

நடையன்னந் தன்பா னயந்து.

44. அன்ன முரைத்த குயிலுக் கலசுவான்

மென்மயில்தான் தோகை விரித்தாட - முன்னதனைக்

கண்டாற்றா துள்ளங் கலங்கினான் காமநோய்

கொண்டார்க்கிஃ தன்றோ குணம்.

45. வாரணியுங் கொங்கை மடவார் நுடங்கிடைக்குப்

பேருவமை யாகப் பிறந்துடையீர் - வாரீர்

கொடியா ரெனச்செங்கை கூப்பினான நெஞ்சம்

துடியா நெடிதுயிரரச் சோர்ந்து.

தமயந்தி அன்னத்தை நோக்கி வினாவியது[தொகு]

46. மன்னன் விடுத்த வடிவிற் றிகழ்கின்ற

அன்னம்போய்க் கன்னி யருகணைய - நன்னுதலும்

தன்னாடல் விட்டுத் தனியிடஞ்சேர்ந் தாங்கதனை

என்னாடல் சொல்லென்றா ளீங்கு.

அன்னம் நளன் சிறப்புரைத்தல்[தொகு]

47. செம்மனத்தான் தண்ணளியான் செங்கோலான் மங்கையர்கள்

தம்மனத்தை வாங்குந் தடந்தோளான் - மெய்ம்மை

நளனென்பான் மேனிலத்தும் நானிலத்தும் மிக்கான்

உளனென்பான் வேந்த னுனக்கு.

48. அறங்கிடந்த நெஞ்சு மருளொழுகு கண்ணும்

மறங்கிடந்த திண்டோ ள் வலியும் - நிலங்கிடந்த

செங்கண்மா லல்லனேல் தேர்வேந்த ரொப்பரோ

அங்கண்மா ஞாலத் தவற்கு.

தமயந்தி நளன்பால் கொண்ட காதற்றிறம்[தொகு]

49. புள்ளின் மொழியினொடு பூவாளி தன்னுடைய

உள்ளங் கவர வொளியிழந்த - வெள்ளை

மதியிருந்த தாமென்ன வாய்ந்திருந்தாள் வண்டின்

பொதியிருந்த மெல்லோதிப் பொன்.

50. மன்னன் மனத்தெழுந்த மையல்நோய் அத்தனையும்

அன்ன முரைக்க வகமுருகி - முன்னம்

முயங்கினாள் போல்தன் முலைமுகத்தைப் பாரா

மயங்கினா ளென்செய்வாள் மற்று.

51. வாவி யுறையும் மடவனமே யென்னுடைய

ஆவி யுவந்தளித்தா யாதியால் - காவினிடைத்

தேர்வேந்தற் கென்னிலைமை சென்றுரைத்தி யென்றுரைத்தாள்

பார்வேந்தன் பாவை பதைத்து.

தோழியர் தமயந்தியின் நிலை வேறுபாட்டைத் தாய்க்குரைக்க அவள் அரசனுக்கு அறிவித்தது[தொகு]

52. கொற்றவன்தன் தேவிக்குக் கோமகந்தன் தோழியர்கள்

உற்ற தறியா வுளநடுங்கிப் - பொற்றொடிக்கு

வேறுபா டுண்டென்றார் வேந்தனுக்கு மற்றதனைக்

கூறினாள் பெற்ற கொடி.

வீமராசன் தமயந்தி மாளிகைக்கு வந்தது[தொகு]

53. கருங்குழலார் செங்கையினால் வெண்கவரிப் பைங்கால்

மருங்குலவ வார்முரசம் ஆர்ப்ப - நெருங்கு

பரிவளை நின்றேங்கப் போய்ப்புக்கான் பெற்ற

வரிவளைக்கை நல்லாள் மனை.

தமயந்தி தந்தையை வணங்கியது[தொகு]

54. கோதை சுமந்த கொடிபோ லிடைநுடங்கத்

தாதை திருவடிமேல் தான்வீழ்ந்தாள் - மீதெல்லாம்

காந்தாரம் பாடிக் களிவண்டு நின்றரற்றும்

பூந்தாரம் மெல்லோதிப் பொன்.