நாலடியார் 17-ஆம் அதிகாரம்-பெரியாரைப் பிழையாமை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்[தொகு]

[அஃதாவது, பொருளினுடைய பகுப்பாம்]


பதினேழாம் அதிகாரம் பெரியாரைப் பிழையாமை

[அஃதாவது, பெரியோர்களைப் பிழை சொல்லாமையாம்]

பாடல்: 161 (பொறுப்பரென்)[தொகு]

பொறுப்பரென் றெண்ணிப் புரைதீர்ந்தார் மாட்டும்பொறுப்பர் என்று எண்ணிப் புரை தீர்ந்தார் மாட்டும்

வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் - வெறுத்தபின்வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் - வெறுத்த பின்

னார்க்கு மருவி யணிமலை நன்னாடஆர்க்கும் அருவி அணி மலை நல் நாட

பேர்க்குதல் யார்க்கு மரிது. (01)|பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது. (௧)

பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:

பாடல்: 162 (பொன்னே)[தொகு]

பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற் கரியாரைக்பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரைக்

கொன்னே தலைக்கூடப் பெற்றிருந்து - மன்னோகொன்னே தலைக்கூடப் பெற்று இருந்தும் - அன்னோ

பயனில் பொழுதாக் கழிப்பரே நல்லபயன் இல் பொழுதாக் கழிப்பரே நல்ல

நயமி லறிவி னவர். (02)|நயம் இல் அறிவினவர். (௨)


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:


பாடல்: 163 (அவமதிப்பு)[தொகு]

அவமதிப்பு மான்ற மதிப்பு மிரண்டுஅவ மதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும்

மிகைமக்க ளான்மதிக்கற் பால - நயமுணராக்மிகை மக்களால் மதிக்கல் பால - நயம் உணராக்

கையறியா மாக்க ளிழிப்பு மெடுத்தேத்தும்கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும்

வையார் வடித்தநூ லார். (03)|வையார் வடித்த நூலார். (௩)


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:


பாடல்: 164 (விரிநிற)[தொகு]

விரிநிற நாகம் விடருள தேனுவிரி நிறம் நாகம் விடர் உளதேனும்

முருமின் கடுஞ்சினஞ் சேணின்று முட்குஉருமின் கடும் சினம் சேண் நின்றும் உட்கும்

மருமை யுடைய வரண்சேர்ந்து முய்யார்அருமை உடைய அரண் சேர்ந்தும் உய்யார்

பெருமை யுடையார் செறின். (04)|பெருமை உடையார் செறின். (௪)


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:


பாடல்: 165 (எம்மையறிந்)[தொகு]

எம்மை யறிந்திலி ரெம்போல்வா ரில்லென்றுஎம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று

தம்மைத்தாங் கொள்வது கோளன்று - தம்மைதம்மைத் தாம் கொள்வது கோள் அன்று - தம்மை

யரியரா நோக்கி யறனறியுஞ் சான்றோர்அரியர் ஆ நோக்கி அறன் அறியும் சான்றோர்

பெரியராக் கொள்வது கோள். (05)|பெரியர் ஆக் கொள்வது கோள் (௫).


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:


பாடல்: 166 (நளிகடற்)[தொகு]

நளிகடற் றண்சேர்ப்ப நாணிழற் போலநளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல

விளியுஞ் சிறியவர் கேண்மை - விளிவின்றி

யல்கு நிழற்போ லகன்றகன் றோடுமே

தொல்புக ழாளர் தொடர்பு. (06)|

பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:

பாடல்: 167 (மன்னர்திரு)[தொகு]

மன்னர் திருவு மகளி ரெழினலுமுந்

துன்னியார் துய்ப்பர் தகல்வேண்டா - துன்னிக்

குழைகொண்டு தாழ்ந்த குளிர்மர மெல்லா

முழைதங்கட் சென்றார்க் கொருங்கு. (07)|

பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:

பாடல்: 168 (தெரியத்தெரி)[தொகு]

தெரியத் தெரியுந் தெரிவிலார் கண்ணும்

பிரியப் பெரும்படர்நோய் செய்யும் - பெரிய

வுலவா விருங்கழிச் சேர்ப்பயார் மாட்டுங்

கலவாமை கோடி யுறும். (08)|

பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:

பாடல்: 169 (கல்லாது)[தொகு]

கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கட்

செல்லாது வைகிய வைகலு - மொல்வ

கொடாஅ தொழிந்த பகலு முரைப்பிற்

படாஅவாம் பண்புடையார் கண். (09)|


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:

பாடல்: 170 (பெரியார்பெருமை)[தொகு]

பெரியார் பெருமை சிறுதகைமை யொன்றிற்

குரியா ருரிமை யடக்கந் - தெரியுங்காற்

செல்வ முடையாருஞ் செல்வரே தற்சேர்ந்தா

ரல்லல் களைப வெனின். (10)|


பதவுரை:


கருத்துரை:


விசேடவுரை:
பார்க்க[தொகு]

நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரை

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்

நாலடியார் 14-ஆம் அதிகாரம்-கல்வி
நாலடியார் 15-ஆம் அதிகாரம்-குடிப்பிறப்பு
நாலடியார் 16-ஆம் அதிகாரம்-மேன்மக்கள்
[[]]
நாலடியார் 18-ஆம் அதிகாரம்-நல்லினஞ் சேர்தல்
நாலடியார் 19-ஆம் அதிகாரம்-பெருமை
நாலடியார் 20-ஆம் அதிகாரம்-தாளாண்மை
[[]]