நாலடியார் 18-ஆம் அதிகாரம்-நல்லினஞ் சேர்தல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்[தொகு]

[அஃதாவது, பொருளினுடைய பகுப்பாம்]


பதினைந்தாம் அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு

[அஃதாவது, ]


பாடல்: 171 ()[தொகு]

பாடல்: 172 ()[தொகு]

பாடல்: 173 ()[தொகு]

()

பாடல்: 174 ()[தொகு]

()


பாடல்: 175 ()[தொகு]

()

பாடல்: 176 ()[தொகு]

()

பாடல்: 177 ()[தொகு]

()

பாடல்: 178 ()[தொகு]

()

பாடல்: 179 ()[தொகு]

()

பாடல்: 180 ()[தொகு]

()
பார்க்க[தொகு]

நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரை

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்

நாலடியார் 14-ஆம் அதிகாரம்-கல்வி
நாலடியார் 15-ஆம் அதிகாரம்-குடிப்பிறப்பு
நாலடியார் 16-ஆம் அதிகாரம்-மேன்மக்கள்
நாலடியார் 17-ஆம் அதிகாரம்-பெரியாரைப் பிழையாமை
[[]]
நாலடியார் 19-ஆம் அதிகாரம்-பெருமை
நாலடியார் 20-ஆம் அதிகாரம்-தாளாண்மை
[[]]