நாலடியார் 20-ஆம் அதிகாரம்-தாளாண்மை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்[தொகு]

[அஃதாவது, பொருளினுடைய பகுப்பாம்]


பதினைந்தாம் அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு

[அஃதாவது, நற்குடியிற் பிறத்தலாம்]

பாடல்: 141 ()[தொகு]

(உடுக்கை)

உடுக்கை யுலறி யுடம்பழிந்தக் கண்ணுங்உடுக்கை உலறி உடம்பு அழிந்த கண்ணும்

குடிப்பிறப் பாளர்தங் கொள்கையிற் - குன்றாகுடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையில் - குன்றார்

ரிடுக்கண் டலைவந்தக் கண்ணு மரிமாஇடுக்கண் தலைவந்தக் கண்ணும் அரிமா

கொடிப்புற் கறிக்குமோ மற்று. (01)கொடிப் புல் கறிக்குமோ மற்று. (௧)

பாடல்: 141 ()[தொகு]

(சான்றாண்மை)

பாடல்: 141 ()[தொகு]

(சான்றாண்மை)

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()


பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()

பாடல்: 141 ()[தொகு]

()
பார்க்க[தொகு]

நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரை

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்

நாலடியார் 14-ஆம் அதிகாரம்-கல்வி
நாலடியார் 15-ஆம் அதிகாரம்-குடிப்பிறப்பு
நாலடியார் 16-ஆம் அதிகாரம்-மேன்மக்கள்
நாலடியார் 17-ஆம் அதிகாரம்-பெரியாரைப் பிழையாமை
நாலடியார் 18-ஆம் அதிகாரம்-நல்லினஞ் சேர்தல்
நாலடியார் 19-ஆம் அதிகாரம்-பெருமை
நாலடியார் 20-ஆம் அதிகாரம்-தாளாண்மை
[[]]