உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

நாலடியார் 21-ஆம் அதிகாரம்-சுற்றந்தழால்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

II.பொருட்பால்[தொகு]

[அஃதாவது, பொருளினுடைய பகுப்பாம்]


2.நட்பியல்[தொகு]

[உற்றுழி உதபுவராகிய நண்பரின் தன்மையைக் கூறும் பாகம்]இருபத்தோராம் அதிகாரம் சுற்றந்தழால்

[அஃதாவது, தன்னினத்தைத் தழுவிக்கொள்ளுதலாம்]

பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:

பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 201 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:
பார்க்க[தொகு]

II.பொருட்பால்: 2.நட்பியல்

21.சுற்றந்தழால்
22.நட்பாராய்தல்
23.நட்பிற் பிழைபொறுத்தல்
24.கூடா நட்பு

II.பொருட்பால்: 3.இன்பவியல்

[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]


நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரையுடன்

I.அறத்துப்பால்: 1.துறவறவியல்

1.செல்வ நிலையாமை 1-ஆம் அதிகாரம் -செல்வ நிலையாமை :2.இளமை நிலையாமை  :3.யாக்கை நிலையாமை :4.அறன் வலியுறுத்தல் :5.தூய்தன்மை :6.துறவு:7.சினமின்மை

I.அறத்துப்பால்: 2.இல்லறவியல்

8.பொறையுடைமை
9.பிறர்மனைநயவாமை
10.ஈகை :11.பழவினை
12.மெய்ம்மை :13.தீவினையச்சம்

2.பொருட்பால்: 1.அரசியல்

நாலடியார் 14-ஆம் அதிகாரம்-கல்வி
நாலடியார் 15-ஆம் அதிகாரம்-குடிப்பிறப்பு
நாலடியார் 16-ஆம் அதிகாரம்-மேன்மக்கள்
நாலடியார் 17-ஆம் அதிகாரம்-பெரியாரைப் பிழையாமை
நாலடியார் 18-ஆம் அதிகாரம்-நல்லினஞ் சேர்தல்
நாலடியார் 19-ஆம் அதிகாரம்-பெருமை
நாலடியார் 20-ஆம் அதிகாரம்-தாளாண்மை

பொருட்பால்: 2.நட்பியல்

[[]]