நாலடியார் 5-ஆம் அதிகாரம் - தூய்தன்மை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

அறத்துப்பால்: துறவறவியல்[தொகு]

ஐந்தாம் அதிகாரம் தூய்தன்மை

{அஃதாவது, சுத்தமல்லாத தன்மையைச் சொல்லுதலாம்}

பாடல்: 41 (மாக்கேழ்)[தொகு]

மாக்கேழ் மடநல்லா யென்றரற்றுஞ் சான்றவர்| மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர்

நோக்கார்கொ னொய்யதோர் புக்கில்லை - யாக்கைக்கோ| நோக்கார் கொல் நொய்யது ஓர் புக்கில்லை - யாக்கைக்கு ஓர்

ரீச்சிற கன்னதோர் தோலறினும் வேண்டுமே | ஈ சிறகு அன்னது ஓர் தோல் அறினும் வேண்டுமே

காக்கை கடிவதோர் கோல். (01)| காக்கை கடிவது ஓர் கோல்.

பதவுரை

யாக்கைக்கு= உடலிற்கு, ஓர்= ஒரு, ஈ= ஈயினது, சிறகு= சிறகை, அன்னது= ஒப்பாகியது, ஓர்= ஒரு, தோல்= தோலானது, அறினும்=அறுந்தாலும், காக்கை= காகத்தை, கடிவது= துரத்துவதற்கு, ஓர்= ஒரு, கோல்= தடி, வேண்டுமே= வேண்டுமல்லவா? (ஆதலால்), மா= மாமரத்தின், கேழ்= தளிர்நிறத்தையும், மடம்= இளமையையுமுடைய, நல்லாய் என்று= பெண்ணேயென்று, அரற்றும்= அறிவீனர் பிதற்றும், நொய்யது= அற்பமாகியதாய் விளங்கும், ஓர்= ஒரு, புக்கில்லை= உடலை, சான்றவர்= பெரியோர்கள், நோக்கார்= பார்க்க மாட்டார்கள்.

கருத்துரை

அறிவுடையோர்கள் இழிவாகிய உடலைப் பாரார்கள்.

விசேடவுரை

சான்றவர்-எழுவாய்; நோக்கார்- பயனிலை; புக்கில்லை- செயப்படுபொருள். கொல்- அசை. 'நோக்கார்கொல்' என்றது, 'இழிவென்று காணாரோ' எனினும் அமையும்.

பாடல்: 42 (தோற்போர்வை)[தொகு]

தோற்போர்வை மேலுந் துளைபலவாய்ப் பொய்ம்மறைக்கு ()
மீப்போர்வை மாட்சித் துடம்பானான் - மீப்போர்வை ()
பொய்ம்மறையாக் காமம் புகலாது மற்றதனைப் ()
பைம்மறியாப் பார்க்கப் படும். (02)

பாடல்: 43 (தக்கோலந்)[தொகு]

தக்கோலந் தின்று தலைநிறையப் பூச்சூடிப் ()
பொய்க்கோலஞ் செய்ய வொழியுமே - யெக்காலு ()
முண்டி வினையு ளுறைக்கு மெனப்பெரியோர் ()
கண்டுகை விட்ட மயல். (03)

பாடல்: 44 (தெண்ணீர்க்குவளை)[தொகு]

தெண்ணீர்க் குவளை பொருகயல் வேலென்று ()
கண்ணில்புன் மாக்கள் கவற்ற - விடுவேனோ? ()
வுண்ணீர் களைந்தக்கா னுங்குசூன் றிட்டன்ன ()
கண்ணீர்மை கண்டொழுகு வேன். (04)

பாடல்: 45 (முல்லை)[தொகு]

முல்லை முகைமுறுவன் முத்தென் றிவைபிதற்றுங் ()

கல்லாப் புன்மாக்கள் கவற்ற-விடுவனோ? ()

வெல்லோருங் காணப் புறங்காட் டுதிர்த்தூக்க ()

பல்லென்பு கண்டொழுகு வேன். (05)

பாடல் 16 (குடருங்)[தொகு]

குடருங் கொழுவுங் குருதியு மென்புத் ()

தொடரு நரம்பொடு தோலு-மிடையிடையே ()

வைத்த தடியும் வழும்புமா மற்றிவற்று ()

ளெத்திறத்தா றீர்ங்கோதை யாள்? (06)

பாடல் 47 (ஊறியுவர்த்)[தொகு]

ஊறி யுவர்த்தக்க வொன்பது வாய்ப்புலனுங் ()

கோதிக் குழம்பலைக்குங் கும்பத்தைப்-பேதை ()

பெருந்தோளி பெய்வளா யென்னுமீப் போர்த்த ()

கருந்தோளாற் கண்விளக்கப் பட்டு. (07)

பாடல் 48 (பண்டமறியார்)[தொகு]

பண்ட மறியார் படுசாந்துங் கோதையுங் ()

கொண்டுபா ராட்டுவார் கண்டிலர்கொல்-மண்டிப் ()

பெடைச்சேவல் வன்கழுகு பேர்த்திட்டுக் குத்து ()

முடைச்சாகா டச்சிற் றுழி. (08)

பாடல் 49 (கழிந்தா)[தொகு]

கழிந்தா ரிடுதலை கண்டார்நெஞ் சுட்கக் ()

குழிந்தாழ்ந்த கண்ணவாய்த் தோன்றி-யொழிந்தாரைப் ()

போற்றி நெறிநின்மி னிற்றிதன் பண்பென்று ()

சாற்றுங்கொல் சாலத் சிரித்து. (09)

பாடல் 50 (உயிர்போயார்)[தொகு]

உயிர்போயார் வெண்டலை யுட்கச் சிரித்துச் ()

செயிர்தீர்க்குஞ் செம்மாப் பவரைச்-செயிறீர்ந்தார் ()

கண்டிற் றிதன்வண்ண மெற்தனாற் றம்மையோர் ()

பண்டத்துள் வைப்ப திலர். (10)


பார்க்க[தொகு]

நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரையுடன்
நாலடியார் 1-ஆம் அதிகாரம் -செல்வ நிலையாமை
நாலடியார் 2-ஆம் அதிகாரம் -இளமை நிலையாமை
நாலடியார் 3-ஆம் அதிகாரம் - யாக்கை நிலையாமை
நாலடியார் 4-ஆம் அதிகாரம் - அறன் வலியுறுத்தல்
நாலடியார் 6-ஆம் அதிகாரம் - துறவு
[[]]:[[]]
[[]]
[[]]
[[]]
[[]] :[[]] :[[]]