மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

மின்னியல் மற்றும்

மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

முனைவர் இராதா. செல்லப்பன்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர்

மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல்

கலைச்சொற்கள்

முனைவர் இராதா செல்லப்பன்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் - 613 005

ISBN: 81-7090-308-4

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு: 248

திருவள்ளுவராண்டு 2033 மார்கழி - திசம்பர் 2002

நூல் ;மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள்

ஆசிரியர் ;முனைவர் இராதா செல்லப்பன்

மொழி ;தமிழ்

பொருள் ;பொறியியல்

பதிப்பு ;முதற்பதிப்பு

பக்கம் ;Viii+202=210

தாள் :டி. என்பி எல் மேப்லித்தோ

அளவு :டெம்மி 1/8

நூற்கட்டுமானம் : சாதாக்கட்டு

விலை : உரூ. 65 - 00

படிகள் : 1000

அச்சுப்பதிவம் : ஒளியச்சுப்பிரிவு, தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

அச்சு:தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக மறுதோன்றி அச்சகம், தஞ்சாவூர்

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்

தஞ்சாவூர் - 613 005

முனைவர் இ.சுந்தரமூர்த்தி

துணைவேந்தர்

உள்ளடக்கம்