திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-வவ்வருக்கம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை[தொகு]

ஆசிரியர்: தெரியவில்லை[தொகு]

வவ்வருக்கம்-08 பாடல்கள் [தொகு]

பாடல் 94 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 95 ()[தொகு]

()

()

()

(60)

பாடல் 96 ()[தொகு]

()

()

()

(60)

பாடல் 97 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 98 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 99 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 100 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 101 ()[தொகு]

()

()

()

(60)

பாடல்- ()[தொகு]

()

()

()

(60)

பாடல் 27 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 28 ()[தொகு]

()

()

()

(60)


பாடல் 29 ()[தொகு]

()

()

()

(60)பார்க்க[தொகு]

திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-உயிர்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-கவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-சவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-ஞவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-தவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-நவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-பவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-மவ்வருக்கம்
திருக்கரந்தை ஆதிவராகப் பெருமாள் வருக்கக்கோவை-யவ்வருக்கம்