நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 4. இடையியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 4. இடையியல்[தொகு]

இடைச்சொல்லின் பொதுவிலக்கணம்[தொகு]

நூற்பா: 420

வேற்றுமை வினைசா ரியையொப் புருபுகள்
தத்தம் பொருள விசைநிறை யசைநிலை
குறிப்பெனெண் பகுதியிற் றனித்திய லின்றிப்
பெயரினும் வினையினும் பின்முன் னோரிடத்
தொன்றும் பலவும் வந்தொன்றுவ திடைச்சொல். (01)


இடைச்சொற்பொருள்கள்[தொகு]

நூற்பா: 421


தெரிநிலை தேற்ற மையமுற் றெண்சிறப்
பெதிர்மறை யெச்சம் வினாவிழை வொழியிசை
பிரிப்புக் கழிவாக்க மின்னன விடைப்பொருள். (02)


ஏகாரவிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 422


பிரிநிலை வினாவெண் ணீற்றசை தேற்றம்
இசைநிறை யெனவா றேகா ரம்மே. (03)


ஓகாரவிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 423


ஒழியிசை வினாச்சிறப் பெதிர்மறை தெரிநிலை
கழிவசை நிலைபிரிப் பெனவெட் டோவே. (04)


என, என்று- இடைச்சொற்கள்[தொகு]

நூற்பா: 424


வினைபெயர் குறிப்பிசை யெண்பண் பாறினும்
எனவெனு மொழிவரு மென்று மற்றே. (05)


உம்மையிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 425


எதிர்மறை சிறப்பைய மெச்சமுற் றளவை
தெரிநிலை யாக்கமோ டும்மை யெட்டே. (06)


முற்றும்மை[தொகு]

நூற்பா: 426


முற்றும்மை யொரோவழி யெச்சமு மாகும். (07)


எச்சவும்மை[தொகு]

நூற்பா: 427


செவ்வெண் ணீற்றதா மெச்ச வும்மை. (08)


நூற்பா: 428


பெயர்ச்செவ் வெண்ணே யென்றா வெனாவெண்
ணான்குந் தொகைபெறு மும்மையென் றெனவோ
டிந்நான் கெண்ணுமஃ தின்றியு மியலும். (09)


நூற்பா: 429


என்று மெனவு மொடுவு மொரோவழி
நின்றும் பிரிந்தெண் பொருடொறு நேரும். (10)


நூற்பா: 430

வினையொடு வரினுமெண்ணினைய வேற்பன. (11)


தில்லிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 431


விழைவே கால யொழியிசை தில்லே. (12)


மன்னிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 432


மன்னே யசைநிலை மொழியிசை யாக்கங்
கழிவு மிகுதி நிலைபே றாகும். (13)


மற்றென்னுமிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 433

வினைமாற் றசைநிலை பிறிதெனு மற்றே. (14)


நூற்பா: 434


மற்றைய தென்பது சுட்டிய தற்கினம். (15)


கொல்லிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 435


கொல்லே யைய மசைநிலைக் கூற்றே. (16)


ஒடு, தெய்ய[தொகு]

நூற்பா: 436


ஒடுவுந் தெய்யவு மிசைநிறை மொழியே. (17)


அந்தில், ஆங்கு[தொகு]

நூற்பா: 437


அந்திலாங் கசைநிலை யிடப்பொரு ளவ்வே. (18)


அம்மவிடைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 438


அம்ம வுரையசை கேண்மினென் றாகும். (19)


வியங்கோளசை[தொகு]

நூற்பா: 439

மாவென் கிளவி வியங்கோ ளசைச்சொல். (20)


முன்னிலையசைச்சொல்[தொகு]

நூற்பா: 440


மியாயிக மோமதி யத்தை யித்தை
வாழிய மாளவீ யாழமுன் னிலையசை. (21)


அசைச்சொற்கள்[தொகு]

நூற்பா: 441


யாகா பிறபிறக் கரோபோ மாதிகுஞ்
சின்குரை யோரும் போலு மிருந்திட்
டன்றாந் தாந்தான் கின்றுநின் றசைமொழி. (22)


நன்னூல் சொல்லதிகாரம் நான்காவது இடையியல் முற்றும்[தொகு]

பார்க்க:

[[]]
நன்னூல் மூலம்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 1. எழுத்தியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 2. பதவியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 3. உயிரீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 4. மெய்யீற்றுப்புணரியல்
நன்னூல் எழுத்ததிகாரம் 5. உருபுபுணரியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 1. பெயரியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 2. வினையியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 3. பொதுவியல்
நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 5. உரியியல்
[[]] :[[]]


நன்னூல் சொல்லதிகாரம் 5. உரியியல்