முதற் குலோத்துங்க சோழன்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


முதற்
குலோத்துங்க சோழன்

 
T.V.சதாசிவ பண்டாரத்தார்முதற்

குலோத்துங்க சோழன்

 

ஆக்கியோர் :

T. V. சதாசிவ பண்டாரத்தார்

Retd. Lecturer, Tamil Research Department,

Annamalai University.

 

சிடைக்குமிடம் :

பாரி நிலையம்

59, பிராட்வே, சென்னை-1

நான்காம் பதிப்பு 1954

உரிமை ஆசிரியர்க்கே

 

விலை ரூபா 2

 

சாது அச்சுக்கூடம், இராயப்பேட்டை, சென்னை - 14


பொருளடக்கம்


அதிகாரம்

பக்கம்

1. 7
2. 13
3. 22
4. 28
5. 31
6. 35
7. 40
8. 58
9. 61
10. 65
11. 70
12. 75
13. 80
14. 101

சேர்க்கை:

I. 104
II. 109
III. 110