திருவிவிலியம்/பொருளடக்கம் 12

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
கி.பி.1723இல் தரங்கம்பாடியில் அச்சான தமிழ் விவிலியப் பகுதி நூலின் படிமம்.

திருவிவிலியம்[தொகு]

திருவிவிலிய‌த்தின் பொருள‌ட‌க்க‌ம்(தொடர்ச்சி)

புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The New Testament Books) (தொடர்ச்சி)[தொகு]

திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம்[தொகு]
தீத்துக்கு எழுதிய திருமுகம்[தொகு]
பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகம்[தொகு]
எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம்[தொகு]
பொதுத் திருமுகங்கள் - முன்னுரை
யாக்கோபு எழுதிய திருமுகம்[தொகு]
பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகம்[தொகு]
பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம்[தொகு]
யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகம்[தொகு]
யோவான் எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம்[தொகு]
யோவான் எழுதிய மூன்றாம் திருமுகம்[தொகு]
யூதா எழுதிய திருமுகம்[தொகு]
யோவானுக்கு அருளப்பெற்ற திருவெளிப்பாடு[தொகு]


(தொடர்ச்சி): பொருளடக்கம் 13