திருவிவிலியம்/உள்ளுறை - திருவிவிலியத்தில் அடங்கியுள்ள நூல்கள் வரிசை (The Books of the Bible)

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
குட்டன்பர்க் விவிலியம் (15ஆம் நூற்றாண்டு). யேல் பல்கலைக் கழகம்.
கிரந்த எழுத்தில் விவிலிய பாடம். யோவான் 3:16. பதிப்பு:1863. இந்தியா.
கலையோடு எழுதிய இலத்தீன் விவிலிய படி. பெல்சிய நாடு, 1407. இன்று: இங்கிலாந்து.
சுவீடிய மொழி விவிலியம். உப்சாலா, 1541.

திருவிவிலியம்/பரிசுத்த வேதாகமம்[தொகு]

திருவிவிலியத்தில் அடங்கியுள்ள நூல்கள் (The Books of the Bible)


பழைய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The Old Testament Books)
நூல் பெயர் சுருக்கக் குறியீடு Name of the Book in English
தொடக்க நூல் (ஆதியாகமம்) தொநூ Genesis
விடுதலைப் பயணம் (யாத்திராகமம்) விப Exodus
லேவியர் (லேவிய‌ராகமம்) லேவி Leviticus
எண்ணிக்கை (எண்ணாகமம்) எண் Numbers
இணைச் சட்டம் (உபாகமம்) இச Deuteronomy
யோசுவா யோசு Joshua
நீதித் தலைவர்கள் (நீதிபதிகள்/நியாயாதிபதிகள் ஆகமம்) நீத Judges
ரூத்து (ரூத்) ரூத் Ruth
சாமுவேல் - முதல் நூல் 1 சாமு 1 Samuel
சாமுவேல் - இரண்டாம் நூல் 2 சாமு 2 Samuel
அரசர்கள் - முதல் நூல் (இராஜாக்கள் - முதல் நூல்) 1 அர 1 Kings
அரசர்கள் - இரண்டாம் நூல் (இராஜாக்கள் - இரண்டாம் நூல்) 2 அர 2 Kings
குறிப்பேடு - முதல் நூல் (நாளாகமம் - முதல் நூல்) 1 குறி 1 Chronicles
குறிப்பேடு - இரண்டாம் நூல் (நாளாகமம் - இரண்டாம் நூல்) 2 குறி 2 Chronicles
எஸ்ரா எஸ்ரா Ezra
நெகேமியா நெகே Nehemiah
எஸ்தர் எஸ் Esther
யோபு யோபு Job
திருப்பாடல்கள் (சங்கீதங்கள்) திபா Psalms
நீதிமொழிகள் (பழமொழி ஆகமம்) நீமொ Proverbs
[[திருவிவிலியம்/பழைய ஏற்பாடு/சபை உரையாளர் (சங்கத் திருவுரை ஆகமம்/பிரசங்கி)/அதிகாரங்கள் 1 முதல் 2 வரை|சபை உரையாளர்]] (சங்கத் திருவுரை ஆகமம்) சஉ Ecclesiastes
இனிமைமிகு பாடல் (உன்னத சங்கீதம்/பாட்டு) இபா Song of Songs
எசாயா எசா Isaiah
எரேமியா எரே Jeremiah
புலம்பல் புல Lamentations
எசேக்கியேல் எசே Ezekiel
தானியேல் தானி Daniel
ஒசேயா ஓசே Hosea
யோவேல் யோவே Joel
ஆமோஸ் ஆமோ Amos
ஒபதியா ஒப Obadiah
யோனா யோனா Jonah
மீக்கா மீக் Micah
நாகூம் நாகூ Nahum
அபக்கூக்கு அப Habakkuk
செப்பனியா செப் Zephaniah
ஆகாய் ஆகா Haggai
செக்கரியா செக் Zechariah
மலாக்கி மலா Malachi


இணைத் திருமுறை நூல்கள் (The Deutero-Canonical Books)
நூல் பெயர் சுருக்கக் குறியீடு Name of the Book in English
இணைத் திருமுறை நூல்கள் (முன்னுரை) -- --
தோபித்து (தொபியாசு ஆகமம்) தோபி Tobit
யூதித்து யூதி Judith
எஸ்தர் (கிரேக்கம்) எஸ் (கி) Esther (Gr)
சாலமோனின் ஞானம் (ஞானாகமம்) சாஞா Wisdom
சீராக்கின் ஞானம் (சீராக் ஆகமம்) சீஞா Sirach
பாரூக்கு (எரேமியாவின் மடல்) பாரூ Baruch
தானியேல்: இணைப்புகள்
  1. இளைஞர் மூவரின் பாடல்
  2. சூசன்னா
  3. பேல் தெய்வமும் அரக்கப் பாம்பும்
தானி (இ) Daniel (Appendices)
மக்கபேயர் - முதல் நூல் 1 மக் 1 Maccabees
மக்கபேயர் - இரண்டாம் நூல் 2 மக் 2 Maccabees
புதிய ஏற்பாட்டு நூல்கள் (The New Testament Books)

சிறிய எழுத்துக்கள்சிறிய எழுத்துக்கள்=== ===

நூல் பெயர் சுருக்கக் குறியீடு Name of the Book in English
மத்தேயு நற்செய்தி மத் Matthew
மாற்கு நற்செய்தி மாற் Mark
லூக்கா நற்செய்தி லூக் Luke
யோவான் நற்செய்தி(அருளப்பர் நற்செய்தி) யோவா John
திருத்தூதர் பணிகள் (அப்போஸ்தலர் பணி) திப Acts of the Apostles
உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகம் உரோ Romans
கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1 கொரி 1 Corinthians
கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 2 கொரி 2 Corinthians
கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் கலா Galatians
எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம் எபே Ephesians
பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகம் பிலி Philippians
கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகம் கொலோ Colossians
தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1 தெச 1 Thessalonians
தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 2 தெச 2 Thessalonians
திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம் 1 திமொ 1 Timothy
திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் 2 திமொ 2 Timothy
தீத்துக்கு எழுதிய திருமுகம் தீத் Titus
பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகம் பில Philemon
எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம் எபி Hebrews
புதிய ஏற்பாடு - பொதுத் திருமுகங்கள்: முன்னுரை -- --
யாக்கோபு எழுதிய திருமுகம் (யாகப்பர்) யாக் James
பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகம் (1 இராயப்பர்) 1 பேது 1 Peter
பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் (2 இராயப்பர்)) 2 பேது 2 Peter
யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகம் (1 அருளப்பர்) 1 யோவா 1 John
யோவான் எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் (2 அருளப்பர்) 2 யோவா 2 John
யோவான் எழுதிய மூன்றாம் திருமுகம் (3 அருளப்பர்) 3 யோவா 3 John
யூதா எழுதிய திருமுகம் யூதா Jude
யோவானுக்கு அருளப்பெற்ற திருவெளிப்பாடு திவெ Revelation
பிற்சேர்க்கைகள்

1. விவிலிய வரலாற்றின் கால அட்டவணை
2. விவிலிய அளவைகளும் அவற்றின் இணைகளும்


(தொடர்ச்சி): தொடக்க நூல்:அதிகாரங்கள் 1 முதல் 3 வரை