புறப்பொருள் வெண்பாமாலை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


சேரர் பரம்பரையினராகிய
ஐயனாரிதனார் அருளிச்செய்த
புறப்பொருள் வெண்பாமாலை
மூலமும்
சாமுண்டி தேவநாயகர் இயற்றிய உரையும்
டாக்டர். உ. வே. சாமிநாதையர் தொகுப்பு
S. கலியாண சுந்தரையர் பதிப்பு
ஐந்தாம் பதிப்பு
1942


நூல்
சாமுண்டி தேவநாயகர் இயற்றிய உரைச் செய்தியை விளக்கும்
செங்கைப் பொதுவன் தொகுப்புக் குறிப்பு

உள்ளடக்கம்[தொகு]

பாயிரம்[தொகு]

பாயிரம்

படலம்[தொகு]

 1. வெட்சித் திணை - 20 துறை
 2. கரந்தைத் திணை - 14 துறை
 3. வஞ்சித் திணை, - 21 துறை
 4. காஞ்சித் திணை, - 22 துறை
 5. நொச்சித் திணை, - 9 துறை
 6. உழிஞைத் திணை, - 29 துறை
 7. தும்பைத் திணை, - 24 துறை
 8. வாகைத் திணை, - 33 துறை
 9. பாடாண் திணை, - 48 துறை
 10. பொதுவியல், - 37 துறை
 11. கைக்கிளை, - 21 துறை
 12. பெருந்திணை - 55 துறை