திருக்கோவையார்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

களவியல் (1 முதல் 18 அதிகாரங்கள்)[தொகு]

முதல் அதிகாரம் - இயற்கைப் புணர்ச்சி[தொகு]

 • காட்சி
 • ஐயம்
 • தெளிதல்
 • நயப்பு
 • உட்கோள்
 • தெய்வத்தை மகிழ்தல்
 • புணர்ச்சி துணிதல்
 • கல்வியுரைத்தல்
 • இருவயின் ஒத்தல்
 • கிளவி வேட்டல்
 • நலம் புனைந்துரைத்தல்
 • பிரிவுணர்த்தல்
 • பருவரல் அறிதல்
 • அருட்குணம் உரைத்தல்
 • இடம் அணித்துக் கூறி வற்புறுத்தல்
 • ஆடு இடத்து உய்த்தல்
 • அருமை அறிதல்
 • பாங்கியை அறிதல்

இரண்டாம் அதிகாரம் - பாற்கற் கூட்டம்[தொகு]

 • பாங்கனை நினைதல்
 • பாங்கன் வினாதல்
 • உற்றது உரைத்தல்
 • கழறியுரைத்தல்
 • கழற்றெதிர் மறுத்தல்
 • கவன்றுரைத்தல்
 • வலியழிவுரைத்தல்
 • விதியடு வெறுத்தல்
 • பாங்கன் நொந்துரைத்தல்
 • இயல் இடங்கேட்டல்
 • இயலிடங் கூறல்
 • வற்புறுத்தல்
 • குறிவழிச் சேறல்
 • குறிவழிக்காண்டல்
 • தலைவனை வியந்துரைத்தல்
 • கண்டமை கூறல்
 • செவ்வி செப்பல்
 • அவ்விடத்து ஏகல்
 • மின்னிடை மெலிதல்
 • பொழில்கண்டு மகிழ்தல்
 • உயிரென வியத்தல்
 • தளர்வு அகன்று உரைத்தல்
 • மொழிபெற வருந்தல்
 • நாணிக் கண் புதைத்தல்
 • கண் புதைக்க வருந்தல்
 • நாண்விட வருந்தல்
 • மருங்கணைதல்
 • இன்றியமையாமை கூறல்
 • ஆயத்து உய்த்தல்
 • நின்று வருந்தல்

மூன்றாம் அதிகாரம் - இடந்தலைப் பாடு[தொகு]

 • நூற்பா
 • பொழிலிடைச் சேறல்

நான்காம் அதிகாரம் - மதியுடம்படுத்தல்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பாங்கிடைச் சேறல்
 • குறையுறத் துணிதல்
 • வேழம் வினாதல்
 • கலைமான் வினாதல்
 • வழி வினாதல்
 • பதி வினாதல்
 • பெயர் வினாதல்
 • மொழி பெறாது கூறல்
 • கருத்தறிவித்தல்
 • இடை வினாதல்

ஐந்தாம் அதிகாரம் - இருவரும் உள்வழி அவன் வரவுணர்தல்[தொகு]

 • நூற்பா
 • பேரின்பக் கிளவி
 • ஐயறுதல்
 • அறிவு நாடல்

ஆறாம் அதிகாரம் - முன்னுற வுணர்தல்[தொகு]

 • நூற்பா
 • பேரின்பக் கிளவி
 • வாட்டம் வினாதல்

ஏழாம் அதிகாரம் - குறையுற வுணர்தல்[தொகு]

 • நூற்பா
 • பேரின்பக் கிளவி
 • குறையுற்று நிற்றல்
 • அவன் குறிப்பறிதல்
 • அவள் குறிப்பறிதல்
 • இருவர் நினைவும் ஒருவழி உணர்தல்

எட்டாம் அதிகாரம் - நாண நாட்டம்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பிறை தொழுகென்றல்
 • வேறுபடுத்துக் கூறல்
 • கனையாடல் கூறி நகைத்தல்
 • புணர்ச்சி உரைத்தல்
 • மதியுடம் படுதல்

ஒன்பதாம் அதிகாரம் - நடுங்க நாட்டம்[தொகு]

பத்தாம் அதிகாரம் - மடல் திறம்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • ஆற்றாது உரைத்தல்
 • உலகின்மேல் வைத்துரைத்தல்
 • தன் துணிபு உரைத்தல்
 • மடலேறும் வகையரைத்தல்
 • அருளால் அரிதென விலக்கல்
 • மொழிநடை எழுதல் அரிதென விலக்கல்
 • அவயவம் எழுதல் அரிதென விலக்கல்
 • உடம்படாது விலக்கல்
 • உடம்பட்டு விலக்கல்

பதினொன்றாம் அதிகாரம் - குறை நயப்புக் கூறல்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • குறிப்பறிதல்
 • மென்மொழியால் கூறல்
 • விரவிக் கூறல்
 • அறியாள் போறல்
 • வஞ்சித்து உரைத்தல்
 • புலந்து கூறல்
 • வன்மொழியாற் கூறல்
 • மனத்தொடு நேர்தல்

பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் - சேட்படை[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • தழைகொண்டு சேறல்
 • சந்தனத் தழை தகாதென்று மறுத்தல்
 • நிலத்தின்மை கூறிமறுத்தல்
 • நினைவறிவு கூறி மறுத்தல்
 • படைத்து மொழியான் மறுத்தல்
 • நாணுரைத்து மறுத்தல்
 • இசையாமை கூறி மறுத்தல்
 • செவ்வியிலள் என்று மறுத்தல்
 • காப்புடைத்தென்று மறுத்தல்
 • நீயே கூறென்று மறுத்தல்
 • குலமுறை கூறி மறுத்தல்
 • நகையாடி மறுத்தல்
 • இரக்கத்தோடு மறுத்தல்
 • சிறப்பின்மை கூறி மறுத்தல்
 • இளமை கூறி மறுத்தல்
 • மறைத்தமை கூறி நகைத்துரைத்தல்
 • நகை கண்டு மகிழ்தல்
 • அறியாள் போன்று நினைவு கேட்டல்
 • அவயவம் கூறல்
 • கண் நயந்து உரைத்தல்
 • தழையெதிர்தல்
 • குறிப்பறிதல்
 • குறிப்பறிந்து கூறல்
 • வகுத்துறைத்தல்
 • தழையேற்பித்தல்
 • தழை விருப்புரைத்தல்

பதின்மூன்றாம் அதிகாரம் - பகற்குறி[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • குறியிடங் கூறல்
 • ஆடிடம் படர்தல்
 • குறியிடத்துக் கொண்டு சேறல்
 • இடத்துய்த்து நீங்கல்
 • உவந்துரைத்தல்
 • மருங்கணைதல்
 • பாங்கியறிவுரைத்தல்
 • உண்மகிழ்ந்துரைத்தல்
 • ஆயத்து உய்த்தல்
 • தோழி வந்து கூடல்
 • ஆடிடம் புகுதல்
 • தனிகண்டு உரைத்தல்
 • பருவங் கூறி வரவு விலக்கல்
 • வரைவு உடம்படாது மிகுத்துக் கூறல்
 • உண்மை கூறி வரைவு கடாதல்
 • வருத்தங் கூறி வரைவு கடாதல்
 • தாய் அச்சங்கூறி வரைவு கடாதல்
 • இற்செறி அறிவித்து வரைவு கடாதல்
 • தமர் நினைவு உரைத்து வரைவு கடாதல்
 • எதிர்கோள் கூறி வரைவு கடாதல்
 • ஏறுகோள் கூறி வரைவு கடாதல்
 • அயல் உரை உரைத்து வரைவு கடாதல்
 • தினை முதிர்வு வரைவு கடாதல்
 • பகல் வரல் விலக்கி வரைவு கடாதல்
 • தினையடு வெறுத்து வரைவு கடாதல்
 • வேங்கையடு வெறுத்து வரைவு கடாதல்
 • இரக்கமுற்று வரைவு கடாதல்
 • கொய்தமை கூறி வரைவு கடாதல்
 • பிரிவு அருமை கூறி வரைவு கடாதல்
 • மயிலொடு கூறி வரைவு கடாதல்
 • வறும்புனம் கண்டு வருந்தல்
 • பதி நோக்கி வருந்தல்

பதினென்காம் அதிகாரம் - இரவுக் குறி[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • இரவுக் குறி வேண்டல்
 • வழியருமை கூறி மறுத்தல்
 • நின்று நெஞ்சுடைதல்
 • இரவுக்குறி நேர்தல்
 • உட்கோள் வினாதல்
 • உட்கொண்டு வினாதல்
 • குறியிடங்கூறல்
 • இரவுக் குறி ஏற்பித்தல்
 • இரவரவு உரைத்தல்
 • ஏதங்கூறி மறுத்தல்
 • குறை நேர்தல்
 • குறை நேர்ந்தமை கூறல்
 • வரவுணர்ந்து உரைத்தல்
 • தாய் துயில் அறிதல்
 • துயிலெடுத்துச் சேறல்
 • இடத்துய்த்து நீங்கல்
 • தளர்வகன்று உரைத்தல்
 • மருங்கணைதல்
 • முகங்கொண்டு மகிழ்தல்
 • பள்ளியிடத்து உய்த்தல்
 • வரவு விலக்கல்
 • ஆற்றாது உரைத்தல்
 • இரக்கங்கூறி வரைவு கடாதல்
 • நிலவு வெளிப்பட வருந்தல்
 • அல்லகுறி அறிவித்தல்
 • கடலிடை வைத்துத் துயர் அறிவித்தல்
 • காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி
 • காப்புச் சிறைமிக்க கையறு கிளவி
 • ஆறுபார்த்துற்ற அச்சக் கிளவி
 • தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவி
 • நிலைகண்டு உரைத்தல்
 • இரவுறு துயரம் கடலொடு சேர்த்தல்
 • அலர் அறிவுறுத்தல்

பதினைந்தாம் அதிகாரம் - ஒருவழித் தணத்தல்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • அகன்று அணைவு கூறல்
 • கடலொடு வரவு கேட்டல்
 • கடலொடு புலத்தல்
 • அன்னமோடு ஆய்தல்
 • தேர்வழி நோக்கிக் கடலொடு கூறல்
 • கூடல் இழைத்தல்
 • சுடரொடு புலம்பல்
 • பொழுது கண்டு மயங்கல்
 • பறவையடு வருந்தல்
 • பங்கயத்தோடு பரிவுற்று உரைத்தல்
 • அன்னமோடு அழிதல்
 • வரவு உணர்ந்து உரைத்தல்
 • வருத்தமிகுதி கூறல்

பதினாறாம் அதிகாரம் - உடன் போக்கு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பருவங் கூறல்
 • மகட் பேச்சுரைத்தல்
 • பொன்னணி உரைத்தல்
 • அருவிலை உரைத்தல்
 • அருமை கேட்டழிதல்
 • தளர்வறிந்துரைத்தல்
 • குறிப்புரைத்தல்
 • அருமை உரைத்தல்
 • ஆதரங் கூறல்
 • இறந்துபாடு உரைத்தல்
 • கற்பு நலன் உரைத்தல்
 • துணிந்தமை கூறல்
 • துணிவொடு வினாவல்
 • போக்கு அறிவித்தல்
 • நாணிழந்து வருந்தல்
 • துணிவெடுத்து உரைத்தல்
 • குறியிடங் கூறல்
 • அடியடு வழிநினைந்(து) அவன் உளம் வாடல்
 • கொண்டு சென்று உய்த்தல்
 • ஒம்படுத் துரைத்தல்
 • வழிப்படுத்துரைத்தல்
 • மெல்லக் கொண்டேகல்
 • அடலெடுத்துரைத்தல்
 • அயர்வு அகற்றல்
 • நெறி விலக்கிக் கூறல்
 • கண்டவர் மகிழ்தல்
 • வழிவிளையாடல்
 • நகரணிமை கூறல்
 • நகர் காட்டல்
 • பதிபரிசுரைத்தல்
 • செவிலி தேடல்
 • அறத்தொடு நிற்றல்
 • கற்பு நிலைக்கு இரங்கல்
 • கவன்றுரைத்தல்
 • அடிநினைந்திரங்கல்
 • நற்றாய்க்கு உரைத்தல்
 • நற்றாய் வருந்தல்
 • கிளி மொழிக்கு இரங்கல்
 • சுடரோடு இரத்தல்
 • பருவம் நினைந்து கவறல்
 • நாடத் துணிதல்
 • கொடிக்குறி பார்த்தல்
 • சோதிடங் கேட்டல்
 • சுவடு கண்டறிதல்
 • சுவடு கண்டிரங்கல்
 • வேட்ட மாதரைக் கேட்டல்
 • புறவொடு புலத்தல்
 • குரவொடு வருந்தல்
 • விரதியரை வினாவல்
 • வேதியரை வினாவல்
 • புணர்ந்துடன் வருவோரைப் பொருந்தி வினாவல்
 • வியந்துரைத்தல்
 • இயைபு எடுத்துரைத்தல்
 • மீள உரைத்தல்
 • உலகியல்பு உரைத்தல்
 • அழுங்கு தாய்க்கு உரைத்தல்

பதினேழாம் அதிகாரம் - வரைவு முடுக்கம்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • வருத்த மிகுதி கூறி வரைவு கடாதல்
 • பெரும்பான்மை கூறி மறுத்தல்
 • உள்ளது கூறி வரைவு கூடாதல்
 • ஏதங்கூறி இரவரவு விலக்கல்
 • பழிவரவுரைத்ததுப் பகல்வரவு விலக்கல்
 • தொழுதிரந்து கூறல்
 • தாய் அறிவு கூறல்
 • மந்தி மேல் வைத்து வரைவு கடாதல்
 • காவல் மேல் வைத்துக் கண் துயிலாமை கூறல்
 • பகல் உடம்பட்டாள் போன்று இரவரவு விலக்கல்
 • இரவு உடம்பட்டாள் போன்று பகல் வரவு விலக்கல்
 • இரவும் பகலும் வரவு விலக்கல்
 • காலங் கூறி வரைவு கடாதல்
 • கூறுவிக் குற்றல்
 • செலவு நினைந்து உரைத்தல்
 • பொலிவழிவு உரைத்து வரைவு கடாதல்

பதினெட்டாம் அதிகாரம் - வரை பொருட் பிரிதல்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • முலை விலை கூறல்
 • வருமது கூறி வரைவுடம்படுத்தல்
 • வரைபொருட் பிரிவை உரையெனக் கூறல்
 • நீயே கூறு என்றல்
 • சொல்லாது ஏகல்
 • பிரிந்தமை கூறல்
 • நெஞ்சொடு கூறல்
 • நெஞ்சொடு வருந்தல்
 • வருத்தம் கண்டு உரைத்தல்
 • வழியழுகி வற்புறுத்தல்
 • வன்புறை எதிர் அழிந்து இரங்கல்
 • வாய்மை கூறி வருத்தம் தணித்தல்
 • தேறாது புலம்பல்
 • காலம் மறைத்துரைத்தல்
 • தூது வர உரைத்தல்
 • தூது கண்டழுங்கல்
 • மெலிவு கண்டு செவிலி கூறல்
 • கட்டு வைப்பித்தல்
 • கலக்கமுற்று நிறுத்தல்
 • கட்டுவித்திக் கூறல்
 • வேலனை அழைத்தல்
 • இன்னல் எய்தல்
 • வெறி விலக்குவிக்க நினைதல்
 • அறத்தொடு நிற்றலை உரைத்தல்
 • அறத்தொடு நிற்றல்
 • ஐயந்தீரக் கூறல்
 • வெறி விலக்கல்
 • செவிலிக்குத் தோழி அறத்தொடு நிற்றல்
 • நற்றாய்க்குச் செவிலி அறத்தொடு நிற்றல்
 • தேர் வரவு கூறல்
 • மணமுரசு கேட்டு மகிழ்ந்துரைத்தல்
 • ஐயுற்றுக் கலங்கல்
 • நிதி வரவு கூறா நிற்றல்

கற்பியல் ( 19 - 25 அதிகாரங்கள்)[தொகு]

பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் - மணம் சிறப்புரைத்தல்[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • மணமுரசு கூறல்
 • மகிழ்ந்துரைத்தல்
 • வழிபாடு கூறல்
 • வாழ்க்கை நலங்கூறல்
 • காதல் கட்டுரைத்தல்
 • கற்பறிவித்தல்
 • கற்புப் பயப்புரைத்தல்
 • மருவுதல் உரைத்தல்
 • கலவி இன்பம் கூறல்

இருபதாம் அதிகாரம் - ஓதற் பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • கல்வி நலங்கூறல்
 • பிரிவு நினைவுரைத்தல்
 • கலக்கம் கண்டுரைத்தல்
 • வாய்வழி கூறித் தலைமகள் வருந்தல்

இருபத்தொன்றாம் அதிகாரம் - காவற்பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பிரிவு அறிவித்தல்
 • பிரிவு கேட்டு இரங்கல்

இருபத்திரண்டாம் அதிகாரம் - பகை தணி வினைப் பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பிரிவு கூறல்
 • வருத்தம் தணித்தல்

இருபத்திமூன்றாம் அதிகாரம் - வேந்தற்கு உற்றுழிப் பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • பிரிந்தமை கூறல்
 • பிரிவாற்றாமை கார்மிசை வைத்தல்
 • வான் நோக்கி வருந்தல்
 • கூதிர் கண்டு கவறல்
 • முன் பனிக்கு நொந்துரைத்தல்
 • பின்பனி நினைந்து இரங்கல்
 • பருவங் காட்டி வற்புறுத்தல்
 • பருவம் அன்று என்று கூறல்
 • மறுத்துக் கூறல்
 • தேர் வரவு கூறல்
 • வினை முற்றி நினைதல்
 • நிலைலமை நினைந்து கூறல்
 • முகிலொடு கூறல்
 • வரவெடுத்துரைத்தல்
 • மறவாமை கூறல்

இருபத்திநான்காம் அதிகாரம் - பொருள் வயின் பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • வாட்டங் கூறல்
 • பிரிவு நினைவுரைத்தல்
 • ஆற்றாது புலம்பல்
 • ஆற்றாமை கூறல்
 • திணை பெயர்த்து உரைத்தல்
 • பொருத்தம் அறிந்து உரைத்தல்
 • பிரிந்தமை கூறல்
 • இரவுறு துயரத்திற்கு இரங்கி உரைத்தல்
 • இகழ்ச்சி நினைந்து அழிதல்
 • உறவு வெளிப்பட்டு நிற்றல்
 • நெஞ்சொடு நோதல்
 • நெஞ்சொடு புலத்தல்
 • நெஞ்சொடு மறுத்தல்
 • நாள் எண்ணி வருந்தல்
 • ஏறு வரவு கண்டு இரங்கி உரைத்தல்
 • பருவங் கண்டு இரங்கல்
 • முகிலொடு கூறல்
 • தேர் வரவு கூறல்
 • இளையர் எதிர்கோடல்
 • உள் மகிழ்ந்து உரைத்தல்

இருபத்தைந்தாம் அதிகாரம் - பரத்தையிற் பிரிவு[தொகு]

 • பேரின்பக் கிளவி
 • கண்டவர் கூறல்
 • பொறை உவந்து உரைத்தல்
 • பொதுப்படக் கூறி வாடி யழுங்கல்
 • கன விழந்து உரைத்தல்
 • விளக்கொடு வெறுத்தல்
 • வாரம் பகர்ந்து வாயில் மறுத்துரைத்தல்
 • பள்ளியிடத்து ஊடல்
 • செவ்வணி விடுக்க இல்லோர் கூறல்
 • அயல் அறிவுரைத்து அவள் அழுக்கம் எய்தல்
 • செவ்வணி கண்ட வாயிலவர் கூறல்
 • மனை புகல் கண்ட வாயிலவர் கூறல்
 • முகமலர்ச்சி கூறல்
 • கால நிகழ்வு உரைத்தல்
 • எய்தல் எடுத்துரைத்தல்
 • கலவி கருதிப் புலத்தல்
 • குறிப்பறிந்து புலந்தமை கூறல்
 • வாயிலவர் வாழ்த்தல்
 • புனல் வரவுரைத்தல்
 • தேர் வரவு கண்டு மகிழ்ந்து கூறல்
 • புனல் விளையாட்டில் தம்முள் உரைத்தல்
 • தன்னை வியந்துரைத்தல்
 • நகைத்துரைத்தல்
 • நாணுதல் கண்டு மிகுத்துரைத்தல்
 • பாணன் வரவுரைத்தல்
 • தோழி இயற்பழித்தல்
 • உழையர் இயற்பழித்தல்
 • இயற்பட மொழிதல்
 • நினைந்து வியந்துரைத்தல்
 • வாயில் பெறாது மகன் திறம் நினைதல்
 • வாயிற்கண் நின்று தோழிக்கு உரைத்தல்
 • வாயில் வேண்டத் தோழி கூறல்
 • தோழி வாயில் வேண்டல்
 • மனையவர் மகிழ்தல்
 • வாயின் மறுத்துரைத்தல்
 • பாணனொடு வெகுளுதல்
 • பாணன் புலந்துரைத்தல்
 • விருந்தொடு செல்லத் துணிந்தமை கூறல்
 • ஊடல் தணிவித்தல்
 • அணைந்த வழி யூடல்
 • புனலாட்டுவித்தமை கூறிப் புலத்தல்
 • கலவி கருதிப் புலத்தல்
 • மிகுத்துரைத்து ஊடல்
 • ஊடல் நீட வாடி உரைத்தல்
 • துனியழிந்து உரைத்தல்
 • புதல்வன்மேல் வைத்துப் புலவிதீர்தல்
 • கலவி இடத்து ஊடல்
 • முன்னிகழ்வு உரைத்து ஊடல் தீர்தல்
 • பரத்தையைக் கண்டமை கூறிப் புலத்தல்
 • ஊதியம் எடுத்துரைத்து ஊடல் தீர்த்தல்

மேற்கோள்[தொகு]

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=திருக்கோவையார்&oldid=950698" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது