திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/இயல் 1.அரசியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


பொருட்பால் இயல் 1. அரசியல் (25 அதிகாரம்)[தொகு]

திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/39.இறைமாட்சி
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/40.கல்வி
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/41.கல்லாமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/42.கேள்வி
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/43.அறிவுடைமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/44.குற்றங்கடிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/45.பெரியாரைத்துணைக்கோடல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/46.சிற்றினஞ்சேராமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/47.தெரிந்துசெயல்வகை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/48.வலியறிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/49.காலமறிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/50.இடனறிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/51.தெரிந்துதெளிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/52.தெரிந்துவினையாடல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/53.சுற்றந்தழால்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/54.பொச்சாவாமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/55.செங்கோன்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/56.கொடுங்கோன்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/57.வெருவந்தசெய்யாமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/58.கண்ணோட்டம்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/59.ஒற்றாடல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/60.ஊக்கமுடைமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/61.மடியின்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/62.ஆள்வினையுடைமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/63.இடுக்கணழியாமை