சிலப்பதிகாரம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

சிலப்பதிகாரம்

உள்ளடக்கம்[தொகு]

சிலப்பதிகாரம்/பதிகம்
சிலப்பதிகாரம்/உரைபெறு கட்டுரை

புகார்க் காண்டம்[தொகு]

1.மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்
2.மனையறம்படுத்த காதை
3.அரங்கேற்று காதை
4.அந்திமாலைச் சிறப்புசெய் காதை
5.இந்திரவிழவூரெடுத்த காதை
6.கடலாடு காதை
7.கானல் வரி
8.வேனிற் காதை
9.கனாத்திறமுரைத்த காதை
10.நாடுகாண் காதை

மதுரைக் காண்டம்[தொகு]

11.காடுகாண் காதை
12.வேட்டுவ வரி
13.புறஞ்சேரியிறுத்த காதை
14.ஊர்காண் காதை
15.அடைக்கலக் காதை
16.கொலைக்களக் காதை
17.ஆய்ச்சியர் குரவை
18.துன்ப மாலை
19.ஊர்சூழ் வரி
20.வழக்குரை காதை
21.வஞ்சின மாலை
22.அழற்படு காதை
23.கட்டுரை காதை

வஞ்சிக் காண்டம்[தொகு]

24.குன்றக் குரவை
25.காட்சிக் காதை
26.கால்கோட் காதை
27.நீர்ப்படைக் காதை
28. நடுகற் காதை
29. வாழ்த்துக் காதை
30. வரந்தரு காதை
கட்டுரை

நூற்கட்டுரை[தொகு]

நூற் கட்டுரை
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=சிலப்பதிகாரம்&oldid=1526088" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது