திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/இயல் 2.அங்கவியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பொருட்பால்: 2.அங்கவியல்[தொகு]

திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/64.அமைச்சு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/65.சொல்வன்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/66.வினைத்தூய்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/67.வினைத்திட்பம்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/68.வினைசெயல்வகை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/69.தூது
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/70.மன்னரைச்சேர்ந்தொழுகல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/71.குறிப்பறிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/72.அவையறிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/73.அவையஞ்சாமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/74.நாடு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/75.அரண்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/76.பொருள்செயல்வகை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/77.படைமாட்சி
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/78.படைச்செருக்கு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/79.நட்பு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/80.நட்பாராய்தல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/81.பழைமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/82.தீநட்பு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/83.கூடாநட்பு
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/84.பேதைமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/85.புல்லறிவாண்மை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/86.இகல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/87.பகைமாட்சி
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/88.பகைத்திறந்தெரிதல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/89.உட்பகை.
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/90.பெரியாரைப்பிழையாமை
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/91.பெண்வழிச்சேறல்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/92.வரைவின்மகளிர்
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/93.கள்ளுண்ணாமை


திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/94.சூது
திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை/பொருட்பால்/95.மருந்து