உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அகநானூறு

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


அகநானூறு (மூலம்)[தொகு]

1. களிற்றியானை நிரை (120 பாடல்கள்)[தொகு]

அகநானூறு/01 முதல் 10 முடிய
அகநானூறு/11 முதல் 20 முடிய
அகநானூறு/21 முதல் 30 முடிய
அகநானூறு/31 முதல் 40 முடிய
அகநானூறு/41 முதல் 50 முடிய
அகநானூறு/51 முதல் 60 முடிய
அகநானூறு/61 முதல் 70 முடிய
அகநானூறு/71 முதல் 80 முடிய
அகநானூறு/81 முதல் 90 முடிய
அகநானூறு/91 முதல் 100 முடிய
அகநானூறு/101 முதல் 110 முடிய
அகநானூறு/111 முதல் 120 முடிய

2. மணிமிடை பவளம்(180 பாடல்கள்)[தொகு]

அகநானூறு/121 முதல் 130 முடிய
அகநானூறு/131 முதல் 140 முடிய
அகநானூறு/141 முதல் 150 முடிய
அகநானூறு/151 முதல் 160 முடிய
அகநானூறு/161 முதல் 170 முடிய
அகநானூறு/171 முதல் 180 முடிய
அகநானூறு/181 முதல் 190 முடிய
அகநானூறு/191 முதல் 200 முடிய
அகநானூறு/201 முதல் 210 முடிய
அகநானூறு/211 முதல் 220 முடிய
அகநானூறு/221 முதல் 230 முடிய
அகநானூறு/231 முதல் 240 முடிய
அகநானூறு/241 முதல் 250 முடிய
அகநானூறு/251 முதல் 260 முடிய
அகநானூறு/261 முதல் 270 முடிய
அகநானூறு/271 முதல் 280 முடிய
அகநானூறு/281 முதல் 290 முடிய
அகநானூறு/291 முதல் 300 முடிய

3. நித்திலக் கோவை (100 பாடல்கள்)[தொகு]

அகநானூறு/301 முதல் 310 முடிய
அகநானூறு/311 முதல் 320 முடிய
அகநானூறு/321 முதல் 330 முடிய
அகநானூறு/331 முதல் 340 முடிய
அகநானூறு/341 முதல் 350 முடிய
அகநானூறு/351 முதல் 360 முடிய
அகநானூறு/361 முதல் 370 முடிய
அகநானூறு/371 முதல் 380 முடிய
அகநானூறு/381 முதல் 390 முடிய
அகநானூறு/391 முதல் 400 முடிய
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=அகநானூறு&oldid=1540480" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது