பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 

பிரதாப முதலியார்‌ சரித்திரம்‌

நூற்றாண்டு விழா புதிய பதிப்பு,

1979

பிரதாப முதலியார்‌ சரித்திரம்‌

 

ஆசிரியர் :

மாயூரம்‌
நீதிபதி ச. வேதநாயகம்பிள்ளை

 

பதிப்பாளர்‌ :

வே. ஞா. ச. இருதயநாதன்‌ (வேதகாயகம்பிள்ளை மகன்‌ பேரர்‌)

வேதநாயகம்‌ நகர்
ஆவடி, சென்னை-609 071

நூற்றாண்டு நினைவு சிறப்புப்‌ பதிப்பு : அக்டோபர்‌ 1979

 

விலை ரூ, 19-50

 

அச்சிட்டோர் :
அன்னை அஞ்சுகம்‌ அச்சகம்
இராயப்பேட்டை,
சென்னை - 600 014

உள்ளுறை

அதிகாரம்

பக்கம்

1
9
19
24
29
37
44
52
61
69
74
77
83
89
95
99
110
115
118
124
132
140
144
148
156
162
171
178
187
196
208
215
227
239
246
255
263
273
283
294
303
312
324
336
348
357