அட்டவணை:திருவள்ளுவர் திருக்குறள் மணக்குடவருரை.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புதிருக்குறள் மணக்குடவருரை
ஆசிரியர்திருவள்ளுவர்
தொகுப்பாளர்வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை
விளக்கவுரைமணக்குடவர்
ஆண்டுபிங்கள வருடம், சித்திரை மாதம்1936-37, ஏப் 25
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்

அறத்துப்பாலின் அதிகார அட்டவணை.

அதிகாரம்.

பக்கம்.

பாயிரம்

௧௨

இல்லறவியல்

௧௬
௨0
௨௪
௨௭
௩௧
௩௪
௩௮
௪௨
௪௫
௪௯
௫௨
௫௬
௫௯
௬௨
௬௬
௬௯
௭௨
௭௬
௭௯
௮௩

துறவறவியல்

௮௭
௯0
௯௪
௯௭
௧0௧
௧0௫
௧0௯
௧௧௩
௧௧௬
௧௨0
௧௨௪
௧௨௭
௧௩௨

ஊழியல்

௧௩௬