அட்டவணை:கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம்.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புகால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம்
ஆசிரியர்இராபர்ட்டு கால்டுவெல்
மொழிபெயர்ப்புகாழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை, K. அப்பாத்துரைப் பிள்ளை|காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை|காழி. சிவ. கண்ணுசாமி பிள்ளை]], K. அப்பாத்துரைப் பிள்ளை]]
பதிப்பகம்திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்
முகவரிதிருநெல்வேலி & சென்னை
ஆண்டுசெப்டம்பர், 1941
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை To validate

நூற்பக்கங்கள்

பொருளடக்கம்


கால்டுவெல் ஒப்பிலக்கணம்

பக்கம்

 ராபர்ட் கால்டுவெல் 9—16

௧.  1
௨.  5
௩.  10

...
25

...
37

 கன்னடம்
...
41

 துளு
...
43

 குடகு
...
45
46
46
௪.  56
58
63
௫.  74
௬.  80
87
88
பக்கம்
௭. 94
௮. 121
கூ. 140
௧௦. 158
௧௧. 163
௧௨. 168
௧௩. 170

பிற்சேர்க்கை

176

கிரீயர்ஸன் மொழியாராய்ச்சிக் குறிப்புக்கள்

௧. 177
௨. 181
௩. 184
௪. 188
௫. 193
௬. 198
௭. 203