அட்டவணை:ஆர்மேனியன் சிறுகதைகள் (மொழிபெயர்ப்பு).pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து

நூற்பக்கங்கள்

பொருளடக்கம்

பக்கம்
முன்னுரை — அசோகமித்திரன் ... vii
அறிமுகம் — டேவிட் காஸ்பாரியன் ... xv
கதைகள்
1. என் நண்பன் நெஸோ
—ஹோவன்னஸ் டூமேனியன்
... 1
2. சாஅதியின் கடைசி வசந்தம்
—அவெதிக் இஸாகியன்
... 7
3. வயிறு
—தெரெனிக் தெமிர்ச்யன்
... 13
4. சர்க்கரைக் கிண்ணம்
—ஸ்டீபன் ஸோரியன்
... 23
5. ஒரு ஆர்மேனியன் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து
சில காட்சிகள்
—வாகன் டோடோவென்ட்ஸ்
... 30
6. ஆல்ப் மலை வயலட் பூ —அக்செல் பாகுன்ட்ஸ் ... 37
7. துரோகி
—வாக்தாங் அனான்யன்
... 50
8. வெள்ளை ஆட்டுக்குட்டி
--ஸ்ரோ கான்ஸடியன்
... 64
9. ஆறாவது கட்டளை
—காஷாக் ஜியுல்நஸாரியன்
... 72
10. தென்பிராந்திய ஜுரம்
—அபிக் அவாகியன்
... 80
11. ஒரு சிறுவனும் பெரிய லாரி டிரைவரும்
—ராபேல் ஆராம்யன்
... 89
12. பெண்களே, நீங்கள் எப்படி மாறிவிட்டீர்கள்!
—எம்கிர்திச் சார்கிஸ்யன்
... 96
13. ரகசியப் பேச்சு
—அகாசி ஐவாசியன்
... 110
14. அம்மாவின் வீடு
—வார்த்ஜெஸ் பெத்ரோசியன்
... 119
பக்கம்
15. அழைப்பு
—மூஷேக் கால்ஷோயன்
... 133
16. ஆகஸ்ட்
ஹ்ரான்ட் மாடவோசியன்
... 156
17. கிளபடர்ந்த வில்லோ மரமும் அசைந்தாடும்
நாணலும்
—காரென் சிமோனியன்
... 179
18. ஒவ்வொரு பத்திலும் ஒருவர் ...
—பெர்ச் செய்துன்சியன்
... 189
ஆசிரியர்கள்பற்றிய குறிப்புகள் ... 197