அட்டவணை:வைணமும் தமிழும்.pdf

Wikidata items
Transclusion_Status_Detection_Tool
விக்கிமூலம் இலிருந்து
தலைப்புவைணவமும் தமிழும்
ஆசிரியர்பேராசிரியர் ந. சுப்புரெட்டியார்
பதிப்பகம்சைவசித்தாந்தக் கழகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுமுதல் பதிப்பு - 1998
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை Completed

நூற்பக்கங்கள்

உள்ளுறை

பக்கம்

iii
iv
xii
1. 1
2. 41
3. 59
4. 86
5. 114
6. 130
7. 143
8. 164
(1) ஆசாரியர்கள்
164
(2) அடியார்கள்
173
9. 184
10. 205
11. 221
12. 257
13. 284
14. 297
15. 323
16. 340
பின்னிணைப்பு
347